Zimske vesti VOS "Kreativno pero"

Зимске вести П Р В П И З Д А О Е 3 0 . 1 2 . 2 0 1 3 У ПВПМ ИЗДАОУ : Ппсета Радип 2 телевизији Србије Четвртаци на шасу 3 хемије Ппсета Музеју 4 Никпле Тесле Ппсета Педагпщ- 5 кпм музеју Час прирпде и 6 друщтва у трећем разреду Дпбрптвпрни 7-8 Базар Ппсета Фестивалу 9 науке Хуманитарна 10 акција “Сви смп ми “Деда Мраз” Нпвпгпдищои 11 кпнцерт Нпвпгпдищоа радипница 12 Крај пплугпдищта и календарске гпдине Ппщтпвани рпдитељи, иза нас је јпщ једна успещнп заврщенп пплугпдищте и календарска гпдина. Желели бисмп да вас крпз пву малу публикацију ппдсетимп щта смп све заједнп реализпвали у опј. Надамп се да ће Вам листаое пве публикације, кап щтп је и нама дпк смп је писали, бити пријатнп и измамити пп кпји псмех. Желели бисмп и да вам у име целпг васпитнп пбразпвнпг система „Креативнп перп“ , пд срца, ппжелимп срећне нпвпгп- дищое и бпжићне празнике уз жеље да у гпдини кпја нам следи заједнп напредујемп кап кплектив, ппстигнемп заједнишке циљеве и да дпживимп јпщ мнпгп лепих, нпвих тренутака. Срдашнп, Гпрдана Кечић, Директпр ВОС “Креативнп перп”.