Zbornik radova Muzeja Hercegovine Nov. 2014 | Page 15

Kuća Gojka Vukovića Dana 29. novembra 1984. godine, takođe kao depadans Muzeja Hercegovine, otvorena još jedna spomen kuća, kuća Gojka Vukovića u kojoj je postavljena stalna izložba pod nazivom “Gojko Vuković, život i revolucionarni rad“.19 Izložbu je sačinjavalo 260 eksponata.20 Kuća od 1993. godine nije u posjedu Muzeja Hercegovine Mostar. Vrlo važno je u ovom vremenu spomenuti i pokretanje i izdavanje časopisa „Hercegovina“21, periodične publikacije za kulturno-historijsko i prirodno nasljeđe vrlo prepoznatljive u naučnim krugovima BiH i šire, koju su 1981. godine zajedničkim naporima pokrenuli Muzej Hercegovine, Arhiv Hercegovine, te Zavod za zaštitu kulture i prirode Mostar i čije izlaženje traje do danas.22 U samom ratnom djelovanju Muzej nije prekidao kontinuitet rada. Kulturna i odgojna funkcija muzeja u Mostaru visoko se cjenila.23 Osim brige, prvenstveno radnika Muzeja te kasnije i šire zajednice da se od ratnog vihora spase vrijedni eksponati i zbirke, u čemu se nažalost samo djelimično uspjelo, Muzej Hercegovine je statusno od Predsjedništva i Vlade Republike Bosne i Hercegovine bio posebno tretiran sa još nekoliko muzeja u BiH na način da 19 D.G, „ Mala istorija radničkog pokreta“, Sloboda (Mostar), 26. 11. 1984., str. 4. 20 D.G. „Grandiozni lik“, Sloboda (Mostar), 10. 12. 1984. str. 21 Sivrić Marijan, „Pred prvim brojem časopisa Hercegovina“, Sloboda (Mostar), godina XXXVII, br. 46, 09. 11. 1981. godine, str. 7. 22 Naslovi objavljenih tema svih brojeva časopisa Hercegovina nalaze se na web stranici Muzeja Hercegovine Mostar www.muzejhercegovine.com 23 Slipičević N., Duhovno blago Hercegovine, Most br. 132-133 (43-44), godina, str 76-77. 13