Zalai Gazdaság - Szakképzési Különszám Zalai Gazdaság - szakképzési különszám

Zalai Gazdaság II. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2019. DECEMBER A ZALA MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA Az átalakuló szakképzés margójára Alig néhány generációval ezelőttig a tudás még szinte változatlan formában szállt apáról fiúra, a szakmák oktatása jól bevált sémákat követhetett. Persze min- dig létezett újítás, mindig is létezett inno- váció, de idő is létezett ezek feldolgozá- sára, beépülésére az ismeretek közé. Ma már azonban a változások sebessége szá- mos területen felfoghatatlan, a technoló- giai lépcsőfokok egyre meredekebbek, az idő, amely a megértésükhöz és tudássá válásukhoz szükséges, egyre szűkösebb. Nem meglepő tehát, ha a világon szin- te mindenhol komoly kérdéseket vet fel a szakmai oktatás jövője, iránya. Az iparo- sodottabb, az általában fejlett technoló- giákkal dolgozó, nagyságrendekkel több tapasztalatot felhalmozott országok- ban alakult ki az a rendszer, amely a tu- dástranszferben egyre nagyobb szerepet szánt a vállalkozásoknak. A vállalkozások képesek és kénytelenek ugyanis folyama- tosan lépést tartani a technológiai fejlő- déssel, illetve maguk is generálni azokat a piaci verseny okán. A szakképzés Magyarországon is évti- zedek óta folyamatos változtatások tere- pe. Most azonban valami más történik, és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. A vál- toztatások lényege, hogy általánosabb, mélyebb elméleti alapokkal legyenek felvértezve a diákok, és képesek legye- nek arra, hogy tudásukat az életpályájuk során többször is megújítsák. Mellette a gyakorlati képzés egyre inkább a vállalati szférába, illetve a vállalatok által közösen létrehozott technológiai központokba kerül át, ahol releváns gyakorlati oktatás- ban lehet részük. A kamarák szerepe is átalakul, de fő feladataink, a vállalkozói érdekek, igények, lehetőségek közvetítése az oktatás és a Amíg a mai középkorú generációk ifjúkorában még a vonalas telefon is időnként vágyálom volt, addig ma az egész világ a zsebünkben van, és a mai tizenévesek éle- tében az okoseszközök jelentik az információszerzés vagy a kapcsolattartás legfon- tosabb formáját. Csak egy kiragadott példa arra, hogy milyen sebességgel is alakul át a világ körülöttünk. Nem csupán a kommunikáció területén, de a tudomány, az ipari termelés, vagy a közlekedési rendszerek esetében is forradalmiak a változások, akárcsak a releváns tudás területén. szülők felé, vagy a vállalkozások felkészíté- se a gyakorlati oktatói tevékenységre, nem változnak. A kamara elkötelezett abban, hogy a lehető legjobban ellássa feladatait, és hozzájáruljon a jövő generációk elége- dett életéhez, amelynek alapjait a fel- készült és megújulni képes, ugyanakkor megbecsült munkavállalókat foglalkoz- tató, jól prosperáló vállalkozások jelentik. Kovács Dezső ügyvivő elnök, Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara II. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2019. DECEMBER ZALAI GAZDASÁG 1