William Shakespeare - Page 6

Humanizam i

Renesansa

Prva tema

Humanizam:

Humanizam je bio evropski renesansni kulturni I filozofsko –naučni  pokret koji je težio obrazovanju ličnosti po antičkim uzorima.U širem smislu reči predstavljao je pokušaj obnove klasične kulture. Nastao je u 15.veku.

Italija predstavlja kolevku humanizma, odakle on nastavlja dalje sirenje.

Druga tema

Renesansa

Renesansa  je jedno od najkreativnijih razdoblja u književnosti i umetnosti koje je označilo prekid sa  srednjim vekom. Vremenski se određuje od 14.veka u Italiji do 16.veka u ostatku Europe