Umělecké terapie - Page 30

Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016

Rytmus

Ze správného dýchání se utváří kultivovaný slovní projev . Z uvědomění si a prožívání tělesného rytmu se vyvíjí pohyb . Kolektivní rytmické činnosti pomáhají lidem ke vzájemné komunikaci . Nabízejí různé podněty , které následně vyvolávají různé reakce ( Antonova , 2OO9 ).
Dlouhá léta se věnuji muzikoterapeutické práci u cílové skupiny osob s mentálním postižením . Práci s rytmem proto začínám pozorováním a uvědomováním si tělesného schématu prostřednictvím rytmických cvičení . Společně pak s klienty pokračujeme v pozorování a napodobování přírodních jevů . Při jednotlivých cvičeních využíváme kromě sluchu , také hamat a zrak .
V rytmu dýcháme , chodíme , v rytmu bije naše srdce .
Osoby s mentálním postižením vnímají rytmus přes kontaktní pohybové činnosti , které jim
jsou nejprve názorně předvedeny a následně je mohou zopakovat . Při společných cvičeních napodobujeme pohyb větví ve větru , plynutí vodní hladiny apod . Dalším krokem při práci s rytmem je přechod od spontánní hry k pevné rytmické struktuře , kdy provádíme cvičení zaměřená na osvojení jednoduché rytmické struktury . Při provádění cvičení postupujeme velmi pomalu , aby si uživatelé stihli zapamatovat jednotlivé kroky rytmických celků . Postup celého cvičení několikrát opakujeme . Když si uživatelé jednotlivé kroky osvojí , postupně přecházíme k nácviku celého cvičení . Po zvládnutí všech rytmických kroků začínáme pozvolna zvyšovat a snižovat tempo cvičení . Někdy se stane , že některý z uživatelů při rychlejším tempu nějakou rytmickou fázi vynechá . Pokud tato situace nastane , bývá zpravidla nutné danému uživateli znovu
trpělivě prakticky předvést tuto fázi . Nezřídka bývá nutné , aby terapeut vzal uživatele za ruce a přehrál s ním celou rytmickou frázi pomocí vedení rukou . Jakmile se uživateli podaří správným způsobem opravit chybnou rytmickou frázi , bývá nezbytné vrátit se znovu na začátek cvičení a v pomalém tempu provést celé cvičení znovu . Po zvládnutí cvičení je opět možné tempo pomalu zrychlovat . Osvojení rytmických cvičení pomáhá osobám s mentálním postižením ke zlepšení vnímání tělesného schématu , posiluje jejich sebedůvěru a tvořivost . Společné provádění rytmických cvičení posiluje vzájemné vztahy ve skupině . V neposlední řadě rytmická cvičení slouží lidem s mentálním postižením k lepšímu pochopení pevně stanovených pravidel , jejichž osvojení a zvládnutí jim následně usnadňuje život ve společnosti , kde je nutné řídit se určitými zákonitostmi , které je nutné dodržovat . Autor článku : Mgr . Petr Škranc Muzikoterapeut a speciální pedagog s mnohaletou praxí v denním stacionáři pro klienty s mentálním a fyzickým postižením , předseda Asociace muzikoterapie ČR / MAUT
Muzikoterapie Arteterapie Dramaterapie Tanečně-pohybová terapie 30
Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 Rytmus Ze správného dýchání se utváří kultivovaný slovní projev. Z uvědomění si a prožívání tělesného rytmu se vyvíjí pohyb. Kolektivní rytmické činnosti pomáhají lidem ke vzájemné komunikaci. Nabízejí různé podněty, které následně vyvolávají různé reakce (Antonova,2OO9). Dlouhá léta se věnuji muzikoterapeutické práci u cílové skupiny osob s mentálním postižením. Práci s rytmem proto začínám pozorováním a uvědomováním si tělesného schématu prostřednictvím rytmických cvičení. Společně pak s klienty pokračujeme v pozorování a napodobování přírodních jevů. Při jednotlivých cvičeních využíváme kromě sluchu, také hamat a zrak. V rytmu dýcháme, chodíme, v rytmu bije naše srdce. Osoby s mentálním postižením vnímají rytmus přes kontaktní pohybové činnosti, které jim jsou nejprve názorně předvedeny a následně je mohou zopakovat. Při společných cvičeních napodobujeme pohyb větví ve větru, plynutí vodní hladiny apod. Dalším krokem při práci s rytmem je přechod od spontánní hry k pevné rytmické struktuře, kdy provádíme cvič [H[q&fY[HHݛڙ[BYX0H]ZXHZ\K1fZHݰY1&۰Bݚq#Y[H\Z[YH[ZHX[KXHBqo]][0HZH\[X]ݘ]Y]HܛB]ZXX[kˈ\[0Zݚq#Y[B&Zܰ]ZZ[YKqoHqo]][0HY]HܛHݛڰK\&1fYX0^[YHXݚZH[0Zݚq#Y[K0Y]0HhYX]ZXXܛkq#p[[YBޝHqh[ݘ]Hۚqoݘ][\ݚq#Y[K&HH[K1oH&\Hqo]][1k1fZBXZhp[H[\H&ژZH]ZXH^B[X0KY]]XXH\[K]B]YH]H[[]Hqo]][HݝB1&]&ZXH1fYY\]^K^fpYB]H]KXH\\]][qo]][HBXHH1fYZ[[H]ZXH^BY[HZKZZ[HHqo]][BqfpH][H1kؙ[H]]XB]ZXH^K]H^]H]]HݝBHq#p]Zݚq#Y[HHX[0[H[\Hݰ\[0Hݚq#Y[HݝK0Y]0Hݚq#Y[HH1&[oH[\X[HXݘ] ݛڙ[H]ZXXݚq#Y[HpZ0Hذ[H›Y[0[qo[[HH\1hY[H[p[B1&\۰Zœ0[X]K[ZBZXXY1kݱ&ܝHHfZ] q#[HݰY1&۰B]ZXXݚq#Y[H[ZHZ[[HZHB\[&ˈ\YH1fXY1&]ZXHݚq#Y[BqoHY[HY[0[qo[[H\1hp[]B[H]&[ݙ[X]Y[ ZX1oݛڙ[HH0Y]0H[H\Y&\ۘY1bZBo]Hq#[KHH]H1fpY]B\#Z]0[ZHZۚ]ZK\HH]Boݘ] ]]܈1#[0[NY܋]1hܘ[“]^Z\\]]BXp[BYYœ[[]B^0B[[HX[۰qfZHšY[HY[0[B^X[Hqo[[K1fYYYB\XXB]^Z\\YH1#PUU]^Z\\YH\]\\YH[X]\\YH[q#[&\XݰH\\YB