Umělecké terapie - Page 2

Obsah: Taneční konstelace … Str. 3 Dialogické jednání Ivana Vyskočila v dramaterapii …Str.5 Rozhovor: Marie Blahutková, Psychomotorika …Str.7 Metoda muzikoter. intervence u klientů s SPU …Str.10 Okénko do života Akademie Alternativa …Str.15 Arteterapeutické přístupy u klienta se spastickou diparézou s podporou hipoterapického programu …Str.16 Eurytmia – cesta k sebe… Str.19 Muzikoterapie ve sdružení Veleta … Str.24 Recenze knihy: Obrazy z nevědomí …Str.26 Psychomotorika v mateřské škole …Str.27 Muzikoterapie–Rytmus …Str.30 MAUT …Str.31 Ars Terapeutica 2016 …Str.33 Vážení a milí čtenáři, je pro mě ctí i potěšením mít možnost napsat jedny z prvních slov nového elektronického časopisu Umělecké terapie. Časopis je prvním časopisem svého druhu v ČR a přináší ucelený vhled do všech uměleckých terapií současně – arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, tanečně – pohybové terapie. Vydavatelem časopisu je Mezinárodní asociace uměleckých terapií MAUT, mezinárodní konfederace, která již řadu let sdružuje odborníky i zájemce o oblast uměleckých terapií. Základní myšlenkou je propojení všech druhů uměleckých terapií, nalezení a konkretizace společných oblastí, avšak se zřetelem k zachování svébytnosti, samostatnosti i specifičnosti jednotlivých terapií umělecké profilace. Vzhledem k tomu, že MAUT je organizací působící na tuzemském i mezinárodním poli a výrazně se podílí na rozvoji uměleckých terapií, pojali jsme časopis jako setkávání odborníků, ale i zájemců o danou oblast. Budeme Vám přinášet 3x do roka nové informace, články, rozhovory i přehled o aktuálním dění. Cílem časopisu je vytvořit platformu pro spolupráci a přiblížení umělecko – terapeutického světa s jeho radostmi, otazníky, úspěchy i pochybnostmi. Pravdivý pohled na to, co se v terapeutickém světě děje, ale i výhledy do budoucnosti – témata výzkumná, legislativní i střípky ze života lidí, kteří svůj život zasvětili pomoci druhým. Přeji nám všem, aby se tento cíl splnil a až budeme bilancovat, abychom mohli s klidným svědomím říci – podařilo se. S přáním radosti ze života Mgr. Marie Beníčková, Ph.D prezidentka