Umělecké terapie - Page 15

Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 Okénko do života Akademie Alternativa s.r.o. Akademie Alternativa s.r.o. je vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří dosáhli 18 - ti let a úspěšně absolvují přijímací řízení. Pro speciální pedagogy a psychology je navíc nabízena možnost získat Osvědčení o prohlubování odborné kvalifikace v rámci vzdělávacího programu. Akademie Alternativa s.r.o. se rekrutovala ze společnosti Akademie Alternativa o.s., která vznikla v roce 2007 na základech České hudební společnosti – Společnosti pro hudební terapii (ČHS – SPHT). Navázala na dlouholetou, významnou a ojedinělou činnost České hudební společnosti, která jako Společnost pro hudební výchovu pracovala již tanečně-pohybová terapie, ale i obor umělecké terapie, který je koncipován jako komplexní studium prolínající poznatky z oblasti uměleckých terapií. Výuka probíhá převážně o víkendech formou skupinových setkání a respektuje individuální přístup ke každému jednotlivci. Důraz je kladen na prožitek, sebezkušenostní techniky a praktické dovednosti, které jsou podepřeny teoretickými znalostmi a příklady z praxe. Nedílnou součástí studia je intenzivní sebezkušenostní výcvik. Lektory jsou přední odborníci z tuzemska i zahraničí, terapeuté, psychologové, psychoterapeuté a lékaři. Absolvent získá Diplom Akademie Alternativa s akreditací nebo garancí participujících subjektů dle zvoleného programu, specializace od roku 1934 a jako Česká hudební společnost od roku 1973. Významnou osobností ČHS je paní Míla Smetáčková, která s touto institucí sepjala velkou část svého života. Předsedou Společnosti pro hudební terapii České hudební společnosti byl řadu let muzikoterapeut Josef Krček, po němž přebrala vedení doktorka Marie Beníčková (tehdy Břicháčková). Protože činnost osvětovou i vzdělávací se dařilo postupně rozšiřovat o další umělecké terapie, vznikla na pevných základech svých předchůdců Akademie Alternativa, která ke vzdělávání zaměřeném na muzikoterapii přidala i arteterapii, dramaterapii a tanečně – pohybovou terapii a další vzdělávací programy. V nabídce tříletého víkendového studia naleznete specializované programy muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, a dosaženého vzdělání (MŠMT, ČHS SPHT – společnost pro hudební terapii, MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií člen Evropské konfederace muzikoterapie se sídlem v Bruselu a člen Světové federace muzikoterapie (WFMT). Absolvent je vybaven teoretickými znalostmi, terapeutickými dovednostmi i praktickými zkušenostmi pro terapeutickou praxi dle zvoleného akreditovaného oboru v pedagogické, psychologické, lékařské a sociální oblasti a v pomáhajících profesích. Student a absolvent Akademie Alternativa získává bezplatné členstv