Umělecké terapie - Page 12

Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 Sledované oblasti motorika vnímání tělového schématu percepce Sledované suboblasti hrubá motorika jemná motorika: mikromotorika očních pohybů grafomotorika oromotorika pohybová koordinace senzomozotická koordinace: vizuomotorika audiomotorika psychomotorika sociomotorika neuromotorika části těla hranice těla osobní prostor sluchová percepce: percepce a reprodukce rytmu fonematické uvědomění sluchová diferenciace sluchová analýza a syntéza rozlišování figury a pozadí sluchová paměť multisenzoriální vnímání rezonance těla zraková percepce: rozlišování barev a tvarů zraková diferenciace zraková analýza a syntéza zraková paměť vnímání figury a pozadí rozlišování reverzních figur konstantní vnímání vnímání polohy v prostoru vnímání vztahů v prostoru vestibulární percepce: rovnováha taktilně kinestetická percepce – komunikační komunikační vztahy: schopnosti a já – já dovednosti já – ty já - okolí komunikace verbální: specifické poruchy řeči, výslovnosti komunikace neverbální: pohledy výraz obličeje pohyby fyzické postoje a projevy dotyk gesta přiblížení a oddálení komunikace činem lateralita a tvarová lateralita spolupráce funkční lateralita mozkových funkce pravé hemisféry hemisfér funkce levé hemisféry pravolevá, pohybový – fyzický prostor prostorová a zrakový prostor časová sluchový prostor orientace časová posloupnost tělesné duševní vlastnosti dítěte chování dítěte a fyzické předpoklady a problémy: zdravotní stav a a kondice psychické předpoklady a problémy: temperament a charakter nevědomé procesy sebereflexe struktura a dynamika osobnosti vztahové dimenze člověka sebepojetí sebeúcta lidské potřeby motivace Muzikoterapie Arteterapie Dramaterapie Tanečně-pohybová terapie 12