Umělecké terapie - Page 11

Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016
Muzikoterapeutický submodel 13P je možné aplikovat při plánování , mapování a hodnocení : konkrétního muzikoterapeutického cvičení , konkrétní techniky celého muzikoterapeutického setkání vstupního vyšetření výstupního vyšetření podklady pro vstupní , průběžnou , závěrečnou zprávu submodel 13P je používán i v kombinaci se submodelem 2U i 9I Muzikoterapeutický submodel 2U Muzikoterapeutický submodel 2U u klientů se specifickými poruchami učení ( úkol - úspěch ) je popis struktury vývoje systematického muzikoterapeutického procesu . Submodel 2U je součástí dané metodiky a nabízí své uplatnění zejména v edukační a direktivní muzikoterapii , konkrétně v úkolech souvisejících primárně se školní úspěšností . U cílové skupiny klientů s SPU je tento model využíván velmi často . Aplikační podmínky submodelu Muzikoterapeutický submodel 2U je možné aplikovat při plánování , mapování a hodnocení : konkrétního muzikoterapeutického cvičení , konkrétní techniky submodel 2U je používán i v kombinaci se submodelem 13P , v některých případech i 9I
Muzikoterapeutický submodel 9I Muzikoterapeutický submodel 9I u klientů se specifickými poruchami učení ( intervence , interakce , invence , imitace , inovace , inkoherence , identifikace , inertizace , intence ) je popis struktury vývoje systematického muzikoterapeutického procesu . Submodel 9I je součástí dané metodiky a nabízí své uplatnění zejména v nedirektivní muzikoterapii .
Aplikační podmínky submodelu Muzikoterapeutický submodel 9I je možné aplikovat při plánování , mapování a hodnocení : konkrétního muzikoterapeutického cvičení , konkrétní techniky submodel 9I je používán i v kombinaci se submodelem 13P Submodel nachází své uplatnění také v situacích , kdy klient ( skupina ) reaguje na podnět ( y ) a muzikoterapeut je „ pozorovatelem “ projevů – kromě podnětu do terapeutického procesu neintervenuje ,
popř . intervenci minimalizuje pouze v případě nutnosti zásahu ( např . neadekvátní reakce klienta projevující se nepřiměřeným agresivním chováním ). Podněty mohou vycházet od klienta ( skupiny ), ale také od muzikoterapeuta . Vhodným příkladem pro uplatnění submodelu 9 I může být cvičení , ve kterém má klient vyjádřit hrou na hudební nástroj svou momentální náladu . Sledované oblasti a suboblasti u klientů se specifickými poruchami učení ( srov . Břicháčková , 2005 ; Zelinková , 2000 , 2007 , Beníčková , 2011 ) jsou důležité pro pochopení problému cílové skupiny , správnou a včasnou diagnostiku , stanovení správných a dosažitelných muzikoterapeutických cílů a úspěšnou intervenci . Tabulka : Sledované oblasti a suboblasti u klientů se specifickými poruchami učení
Muzikoterapie Arteterapie Dramaterapie Tanečně-pohybová terapie 11
Časopis Umělecké terapie 01 – Květen 2016 Muzikoterapeutický submodel 13P je možné aplikovat při plánování, mapování a hodnocení: konkrétního muzikoterapeutického cvičení, konkrétní techniky celého muzikoterapeutického setkání vstupního vyšetření výstupního vyšetření podklady pro vstupní, průběžnou, závěrečnou zprávu submodel 13P je používán i v kombinaci se submodelem 2U i 9I Muzikoterapeutický submodel 2U Muzikoterapeutický submodel 2U u klientů se specifickými poruchami učení (úkol - úspěch) je popis struktury vývoje systematického muzikoterapeutického procesu. Submodel 2U je součástí dané metodiky a nabízí své uplatnění zejména v edukační a direktivní muzikoterapii, konkrétně v úkolech souvisejících primárně se školní úspěšností. U cílové skupiny klientů s SPU je tento model využíván velmi často. Aplikační podmínky submodelu Muzikoterapeutický submodel 2U je možné aplikovat při plánování, mapování a hodnocení: konkrétního muzikoterapeutického cvičení, konkrétní techniky submodel 2U je používán i v kombinaci se submodelem 13P, v některých případech i 9I Muzikoterapeutický submodel 9I Muzikoterapeutický submodel 9I u klientů se specifickými poruchami učení (intervence, interakce, invence, imitace, inovace, inkoherence, identifikace, inertizace, intence) je popis struktury vývoje systematického muzikoterapeutického procesu. Submodel 9I je součástí dané metodiky a nabízí své uplatnění zejména v nedirektivní muzikoterapii. Aplikační podmínky submodelu Muzikoterapeutický submodel 9I je možné aplikovat při plánování, mapování a hodnocení: konkrétního muzikoterapeutického cvičení, konkrétní techniky submodel 9I je používán i v kombinaci se submodelem 13P Submodel nachází své uplatnění také v situacích, kdy klient (skupina) reaguje na podnět(y) a muzikoterapeut je „pozorovatelem“ projevů – kromě podnětu do terapeutického procesu neintervenuje, popř. intervenci minimalizuje pouze v případě nutnosti zásahu (např. nead Zݰ]HXZBY[Bڙ]ZXBB\1fZ[q&fY[[BYܙ\][Hݰ[[JK&H[BX0^]Y[H \[JK[HZH]^Z\\]]K1fpZY[H\]&۰HX[[HHHqkoH]ݚq#Y[KB\[HpHY[ZY1fZ]HHYXB\ڈݛH[0[H[YKYݘ[H؛\HHX؛\HHY[1kBXYX[ZBܝX[ZBq#Y[Bܛ݋fZX0q#ZݰK N[[ݰK  [q#ZݰK LJHH1kqo]0H[B؛0[]H[ݰH\[K]HH#X\ۛBXYۛZK[ݙ[B]XBqo][X]^Z\\]]XX[1kB1&h[H[\[KX[NYݘ[H؛\HHX؛\HBY[1kHXYX[ZHܝX[ZHq#Y[B]^Z\\YH\]\\YH[X]\\YH[q#[&\XݰH\\YBLB