Umělecké terapie - číslo 04. UT_umělecké terapie 4 | Page 2

Milí čtenáři, TY VYSTAVENÝ LOUTKY JSOU FAKT HUSTÝ! Advent, Vánoce, Nový rok – čas zamyšlení, narození a začátku. Čas bilancování a pohled do dálky s novou nadějí. I časopis Umělecké terapie bilancuje, hodnotí a s nadějí se dívá do dalších dnů. Díky Vaší podpoře jdeme do dalšího roku a tento, který pomalu, ale jistě končí, můžeme shrnout jako úspěšný. Cíle, které jsme si stanovili, jsme splnili a s novou chutí pro VÁS již nyní připravujeme témata na rok 2018. Dovolte mi VÁM popřát poklidný adventní čas, požehnané Vánoce a rok 2018 ve zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti. S úctou Mgr. Marie Beníčková, Ph.D. Prezidentka Mezinárodní asociace uměleckých terapií MAUT Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D. Poznámky k úspěšné aplikaci prvků zážitkové pedagogiky do muzejní edukace s terapeutickými účinky. Ty vystavený loutky jsou fakt hustý 3 Recenze knihy Dr. Helen Payne, PhD. 14 Rozhovor s Mgr. Bc. Zbyňkem Vočkou 18 Cyklus rozhovorů s Dr. Marií Beníčkovou 21 Veřejná správa a přístupnost informací osobám se sluchovým postižením 22 Recenze knihy Homo Psychoticus 26 Podpůrné prvky uměleckých terapií v primárním vzdělávání 27 Internetová galerie E-MOC-E 30 Jak se rodí kantely 32 Muzikoterapeutická metoda Hudebně – edukační terapie HET 37 Využití uměleckých terapií v reminiscenční terapii 40 Využití arteterapie v práci s lidmi závislými na alkoholu 45 O autorech 52 2 Článek z oblasti muzejní pedagogiky poukazuje na problematiku současné krize prožívání u mladé generace. Je známo, že specificky silné mediální prožitky způsobují u dnešních dětí a mládeže nechuť, případně až úplnou apatii k zisku vlastních zkušeností. Autorka článku přináší výpověď o vzdělávání v českých paměťových institucích, kdy se díky oživené podobě výuky v muzeu daří tu s většími, tu s menšími úspěchy měnit tento nežádoucí postoj žáků. Za změnami k lepšímu lze pozorovat vliv zážitkového učení, jehož prvky jsou často aplikovány do muzejní edukace takovým způsobem, aby nabývala i na terapeutickém účinku. Mnozí čeští muzejní pedagogové navíc v posledních letech vyvíjejí značné úsilí na to, aby se zájemcům ze široké pedagogické obce otevřelo co nejvíce příležitostí k započetí diskuse o problémech interdisciplinárního chápání současné vzdělávací praxe, která je nasměrovaná na společensky i kulturně žádoucí interpretaci skrze smyslové poznání. Předložený příklad dobré muzejněpedagogické praxe, jehož výsledkem je nejen nové porozumění žáka, ale i jeho citlivější vnímání světa a posílení sociálních vztahů uvnitř žákovské skupiny, má utvrdit čtenáře v myšlence, že význam dějů lze pochopit poznáním smyslu jako cenné duchovní hodnoty. V neposlední řadě chce autorka článku vyzvat čtenáře (z řad pedagogů i terapeutů) k hlubší úvaze o smyslu učení s terapeutickými účinky a inspirovat je ke změnám ve vlastním profesním jednání… Každý z nás má dennodenně celou řadu prožitků. Bohužel, vědecký pokrok a technická podoba postmoderního světa ženou naše kroky vysokým tempem kupředu a urychlují naše žití takovým způsobem, že je stále obtížnější se pozastavit a ohlédnout se za ním. Detailně uvažovat nad jednotlivými kroky vlastní činnosti a pokoušet se vyhodnocovat ty způsoby jednání, které nás obohacují více nežli ty ostatní, lze v současné době považovat za málo obvyklý, až takřka ojedinělý jev. Proto není divu, že se nedostává potřebné množství času na prožívání skutečného (a dokonce i fantazijního života) ani našim dětem, které mají čím dál tím větší problémy s uvědomováním si sebe sama. 3