Uglobal Immigration Magazine Volume 2, Issue 2 | Page 2

2 TM UGLOBAL IMMIGRATION MAGAZINE CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ HOA KỲ U.S. IMMIGRANT INVESTOR PROGRAM ĐƯỢC TỔ CHỨC BỞI TẬP ĐOÀN RELATED, MỘT TRONG NHỮNG CHỦ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TƯ NHÂN LỚN NHẤT TẠI HOA KỲ OPERATED BY RELATED COMPANIES, ONE OF THE LARGEST PRIVATELY-HELD REAL ESTATE DEVELOPERS IN THE U.S. • Đầu tư vào Nhà phát triển bất động sản và nhận được thường trú nhân tại Hoa Kỳ (1) Invest in Real Estate Development and receive U.S. Permanent Residency (1) • Hàng nghìn đơn chấp thuận cho các nhà đầu tư nước ngoài (2) Thousands of visa approvals for foreign investors (2) +1 (212) 392-8888 | [email protected] www.relatedeb5.com (1) Đội ngũ khi đáp ứng các yêu cầu của Chương trình Nhà đầu tư Di trú Hoa Kỳ do USCIS quản lý, như được quy định trong Bộ Quy tắc Liên bang. Xem 8 CFR Phần 204.6. (2) Dữ liệu áp dụng cho dự án Nền Móng ERY và HY Tháp Manhattan. Tất cả thông tin dựa trên dữ liệu có sẵn từ 10/2019. Dịch vụ chứng khoán được cung cấp bởi Related Financial Services, LLC, công ty con của công ty Related và là thành viên của FINRA và SIPC. Bản trình bày EB-5 chỉ dành cho những người cung cấp xác minh thỏa đáng liên quan đến trạng thái của họ là “nhà đầu tư được công nhận” theo luật chứng khoán liên bang của Hoa Kỳ. Được thực hiện cho nhà đầu tư được công nhận bởi biên bản ghi nhớ chào bán riêng lẻ hoặc nhiều công ty conpháp nhân được liên kết với Related. Thông báo này không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời một đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào trong bất kỳ quyền tài phán nào đối với bất kỳ người nào mà họ bất hợp pháp đưa ra đề nghị, bán hoặc chào mời đó. Thành quả trước đây không thể hiện kết quả trong tương lai. (1) Contingent upon satisfying the requirements of the United States Immigrant Investor Program administered by the USCIS, as set forth in Code of Federal Regulations. See 8 CFR Section 204.6. (2) Data primarily applies to the ERY Tenant and HY Manhattan Tower projects. All information based on data available as of October 2019. Securities services are provided by Related Financial Services, LLC, a subsidiary of the Related Companies and a member of FINRA and SIPC. EB-5 presentations are open only to persons who provide satisfactory verification to Related of their status as “accredited investors” under the U.S. federal securities laws. Offers will be made to accredited investors only by private placement memorandum of one or more entities affiliated with Related. This announcement does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any securities in any jurisdiction to any person to whom it is unlawful to make such offer, sale or solicitation. Past performance is not indicative of future results.