TrueBusiness Techno Notes Nov2020 - Page 9

ผู้เขียน คุณสุวิชา ภรณวลัย ( พี่ตู่ )

อะไรกันที ่ซ่อนอยู ่หลังเร�องราวที ่ผมกล่าวในย่อหน้า ข้างต้น ผมคิดว่ามันเป็นเร�องราวที ่เกี ่ยวกับ ” ทัศนคติ ของผู้คน ” ทัศนคติที่ดีทำให้ชีวิตดำเนินไปได้ เรา สามารถมองปัญหาแบบมีความคาดหวังว่า มันต้อง มีทางแก้ไข เราแค่ต้องหาทางแก้ไขปัญหานั้นให้เจอ และหากหาวิธีการแก้ไขเจอก็จะมีอยู่สองแบบเท่านั้น คือ หาเจอช้าหรือหาเจอได้เร็ว

ทัศนคติที่ดี

ทำให้ชีวิตดำเนินไปได้

ยกตัวอย่างนักบริหารท่านหนึ่งที่นำพาองค์กรด้วยทัศนคติ Mr . Kazuo Inamori เจ้าของบริษัท Kyocera และผู้บริหารสายการบินแห่งชาติของญี่ปุ่น Japan Airlines ที่สามารถกอบกู้วิกฤติได้โดย ใช้เวลาเพียง 3 ปี ซึ ่งเขามีวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน่าสนใจ ใช้เกณฑ์วัดผล 3 ข้อแต่ละข้อมี คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้

1 . วัดความเก่งในการปฎิบัติงาน คะแนนเริ่มจาก 0-100 คะแนน

2 . ความทุ่มเทและศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา คะแนนเริ่มจาก 0-100 คะแนน

นั ่นหมายความว่าหากคุณเป็นคนเก่ง ทุ ่มเทและมีศักยภาพ คุณได้คะแนนแล้ว เกินกึ ่งหนึ ่งแต่ที ่น่าสนใจคือ 3 . ทัศนคติ คะแนนเริ่มจาก -100 ถึง 100 คะแนน

แปลความได้ว่าหากคุณเก่ง คุณทุ ่มเท แต่คุณเป็นคนทัศนคติไม่ดี คะแนนคุณจะติดลบ เร�องนี ้ผมช�นชม Inamori San ค่อนข้างมาก เพราะในชีวิตการทำงาน ผมเห็นมาตลอดว่าเก่งงาน เก่งคิด ไม่ได้พาให้ คนทำงานมีความสำเร็จที่ยั่งยืน ต้องมีเก่งคนอีกด้วย แต่จะเก่งคนแล้วทำให้คนเคารพนับถือ ทัศนคติ ต้องดี ทัศนคติที่ดีจะนำพา ซึ่งหากจะพิจารณาลงลึกในเร�องนี้ก็เหมือนกับเราเรียนรู้ว่า ความฉลาด ทางปัญญา ( IQ ) ด้านเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีอีกสารพัด Q ที่เราต้องมีด้วย เริ่มด้วยความฉลาด ทางอารมณ์ก่อนเลย ( EQ )

ผมคงไม่ต้องหาเหตุผลอ�นมาสรุปนะครับ เป็นเร�องที่เข้าใจกันดีอยู่แล้ว ทัศนคติที่ดีนำพาสู่ความสำเร็จ

ผู้เขียน คุณสุวิชา ภรณวลัย ( พี่ตู่ )

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านประกันคุณภาพ บมจ . ทรู คอร์ปอเรชั่น นักบริหารอารมณ์ดีผู้เป็นเหมือนครูของน้อง ๆ ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี พี่ตู่สามารถอธิบายเร�องใหญ่เท่าภูเขาให้เข้าใจง่าย ภายใต้แนวคิดว่า การจะประสบความสำเร็จได้ต้อง เก่งงาน เก่งคิด และเก่งบริหารคน
9
TrueBusiness

TECHNO NOTES