TrueBusiness Techno Notes Nov2020 - Page 8

เร�องเล่านักบริหาร 8 TECHNO NOTES TrueBusiness ทัศนคติที่ดี ชี้นำความสำเร็จ มีใครเคยทราบเร�อง “ ห้องเรียนนี ้ไม่มียางลบ ” ไหมครับ ? เร�องราวของคุณครูสอนศิลปะท่านหนึ ่งที ่ให้ นักเรียนวาดรูปโดยไม่ให้ใช้ยางลบ ซึ่งตลอดชั่วโมงเรียนมีนักเรียนร้องขอยางลบกันให้วุ่น แต่คุณครู ก็ใจเย็นอธิบายว่า วาดผิดก็ไม่ต้องลบนะคะ ส่วนที ่ผิดให้วาดเป็นอะไรก็ได้ทับลงไป เม�อจบชั ่วโมงนักเรียน ก็ส่งภาพวาดให้คุณครู บทเรียนที่ได้รับคืนมานั้นช่างยิ่งใหญ่และสวยงาม สะท้อนให้เห็นว่าบางครั้ง การผิดพลาดก็ไม่ใช่เร�องเลวร้ายอะไรขนาดที่ต้องกังวลโดยเฉพาะเด็ก ๆ ทั้งหลาย ในชีวิตการทำงานของผู ้คน การทำผิดพลาดล้วนเป็นเร�องที ่เกิดขึ ้นได้ หนทางในการรับมือเร�องผิดพลาด ก็มีความสามารถแตกต่างกันไป เม�อเราลองทบทวน ผมว่าเรามีความทรงจำเกี ่ยวกับเร�องแบบนี ้มากมาย บางเร�องราวออกจะเป็นเร�องขำขันเสียด้วยซ้ำเม�อเราพูดถึงมัน แต่บางคนกลับจมอยู ่กับเร�องที ่เคยผิดพลาด ไม่เคยปล่อยวาง ในชีวิตการทำงานของผู้คน การทำผิดพลาดล้วนเป็นเร�องที่เกิดขึ้นได้