TrueBusiness Techno Notes Nov2020 - Page 6

6 TECHNO NOTES TrueBusiness Location Independence ความเป็นอิสระทางสถานที่ โควิด-19 ทำให้การทำกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการเรียน สามารถทำที ่ไหนก็ได้ แต่จำเป็นจะต้องมีเทคโนโลยีที ่สนับสนุนพฤติกรรมรูปแบบใหม่ ๆ Distributed cloud คือการสามารถเข้าถึงข้อมูลที ่ได้อย่างอิสระโดย Public cloud ที ่มีการกระจาย ติดตั ้งระบบ ไว้ในหลาย ๆ ที ่เพ�อเพิ ่มความรวดเร็วในการส่งข้อมูล และตอบโจทย์ขององค์กรที ่ไม่ ต้องการย้ายข้อมูลออกไปอยู ่ในตำแหน่งไกล ๆ โดยเฉพาะในต่างประเทศ Anywhere operation คือ รูปแบบการให้บริการของพนักงานที่สามารถให้บริการลูกค้าจาก ที ่ใดก็ได้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งที ่ตั ้ง คาดว่าในปี 2023 องค์กรมากกว่า 40 % จะประยุกต์ใช้คอนเซปต์นี ้เพ�อนำเสนอประสบการณ์ผสมผสานทั ้งแบบ Physical และ Virtual Cybersecurity mesh คือ ความสามารถควบคุมความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างมั่นใจ ซึ ่งจะเป็นการอนุญาตให้ผู ้ใช้สามารถกำหนดรัศมีการควบคุมความปลอดภัย ในรูปแบบโมดูลาร์และ ตอบสนองได้เพ�อช่วยลดการส่งข้อมูลนอกรัศมี