TrueBusiness Techno Notes Nov2020 - Page 5

5 TECHNO NOTES TrueBusiness People Centricity คนคือศูนย์กลางที ่จะทำให้กระบวนการทำงานต่าง ๆ เข้าสู ่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวันที ่เปลี ่ยนแปลงไป โดยประกอบด้วย Internet of Behavior เทคโนโลยีดิจิทัลที่เก็บข้อมูลของผู้คนและนำมาวิเคราะห์เพ�อให้เข้าใจ พฤติกรรม ซึ ่งสามารถนำมาใช้ได้ทั ้งในเชิงธุรกิจและภาครัฐ เช่น การนำข้อมูลพฤติกรรมลูกค้ามาใช้ เพ�อปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น หรือภาครัฐสามารถตรวจสอบว่ามีการใส่หน้ากากจาก กล้องอัจฉริยะเพ�อควบคุมการเกิดโรคระบาด Total Experience Strategy คือ การรวบรวมประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งจากลูกค้า พนักงานและผู ้ใช้ เพ�อนำมาปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงประสบการณ์ทั ้งหมดให้ดียิ ่งขึ ้น Privacy-Enhancing Computation การใช้เทคโนโลยีเพ�อความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง ประกอบด้วย การทำระบบและสภาพแวดล้อมที่สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่าง ปลอดภัย การทำข้อมูลแบบกระจายไปได้หลายที ่และการเข้ารหัสข้อมูลและอัลกอริทึมก่อนที ่จะนำไป ประมวลผลและวิเคราะห์