TrueBusiness Techno Notes Nov2020 - Page 18

สถิติการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปี พ . ศ . 2563 ( มกราคม - สิงหาคม )
ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประเภทของ ทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เคร�องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

เคร�องหนัง ( มูลค่า 140 ลบ .)

สินค้าที่มีการละเมิดมากที่สุด

เสื้อและกางเกง ( มูลค่า 119 ลบ .)
นาฬ�กา ( มูลค่า 90 ลบ .)
สถิติการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ปี พ . ศ . 2563 ( มกราคม - สิงหาคม )

บทลงโทษของผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำนวนขอย�นและจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

( ปี 2562 )

ขอย�น

51,512 ราย จดทะเบียน

72,560 ราย

ข้อดีของจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญา

- เพ�อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ประกอบการ ที่ได้พัฒนาสินค้าหรือบริการขึ้นมา - เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นเอกลักษณ์ แตกต่าง เลียนแบบไม่ได้ - ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง

อ้างอิง : http :// www . ipthailand . go . th https :// news . thaipbs . or . th /