TrueBusiness Techno Notes Nov2020 - Page 16

คมความคิด ... คิดแบบผู้นำ

สิ่งสำคัญที่สุดอันดับ 1 ของ

การทํางานเป็นทีม

ตั ้งแต่สมัยหนุ ่ม ๆ ที ่ผมเริ ่มทำงาน ผมมักถูกถามอยู ่เสมอจากการสัมภาษณ์งาน หรือ จากหัวหน้างาน .. ... คุณคิดว่าอะไรสำคัญที่สุดในการทํางานเป็นทีม ???? อืม !!!!! หลายคนตอบว่า ... ต้องให้เกียรติกัน ฟังความเห็นผู้อ�น มีความรับผิดชอบ .... และอ�น ๆ ... ถูกหมดครับ

แต่จากประสบการณ์ทํางานของผมหลายปี ผมได้กลั่นกรองจนมั่นใจในคําตอบนี้ที่สุดว่า มันคือ ... " TRUST " ...... " ความไว้เนื้อเช�อใจ "

TRUST คือความเช�อครับ .. เป็นความเช�อระดับสูงที่ไม่ได้เกิดขึ้นเอง TRUST เกิดจากกระบวนการสร้าง และสะสมทีละเล็กทีละน้อย TRUST เป็นกระบวนการที่เกิดจากการให้และรับอย่างต่อเน�อง ( เราต้องเริ่มจากเป็นผู้ให้ ) TRUST ทําลายง่าย .. เหตุการณ์เดียวอาจทําลาย TRUST ที่คุณสะสมมาทั้งชีวิต ( เช่นนอกใจแฟน ... 55 ) TRUST เม�อเกิดแล้วคุณจะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างอย่างมากกับคนที่ไม่ TRUST การสร้าง TRUST ไม่ต่างจากการจีบสาวครับ ถ้าคุณจีบใครสักคนสำเร็จ คือคุณสร้าง TRUST กับเค้าได้ ... เวลาสร้าง TRUST ให้นึกถึงกระบวนการจีบสาวครับ

16
TrueBusiness

TECHNO NOTES