TrueBusiness Techno Notes Nov2020 - Page 13

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที ่เก่าแก่ที ่สุดในประเทศไทย ถ้าย้อนไปดูแต่ละยุคแต่ละสมัย จะมีความแตกต่างกัน แต่ละยุคก็เป็นช่วงที่ประเทศจะต้องการพัฒนาเร�องความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาการค้าระหว่างประเทศ ยุคนี ้อาจจะเป็นยุคที ่จะต้องปรับรุนแรงกว่าเพ�อน เน�องจากว่าสภาพแวดล้อม Disruption เกิดขึ ้นเลยต้องใช้การบริหารงานในยุคนี ้คือ Agility ความปราดปรียว ว่องไว มหาวิทยาลัย หอการค้าไทยเน้นเร�องของการสร้างผู้ประกอบการ การค้าและภาคบริการ

การปรับเคล�อนองค์กรนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จำนวนเป็นหม�น โดยเฉพาะเร�องของ Digital เม�อมีเคร�องมือที ่ทันสมัยมากขึ ้น พัฒนาจากการเรียนการสอนเป็นระบบ e-Learning , Hybrid Learning , Distance Learning บวกกับเร�องของ Face To Face แล้ว ก็มองหา Device ที่จะมาตอบโจทย์ ปรับตั ้งแต่แจก Notebook ให้เด็ก อาจารย์ พอมี iPad มาเราก็แจก iPad เพ�อจะให้ทันกับพฤติกรรม ของเด็กรุ ่นใหม่ ห้องเรียนที ่เคยเห็นวิชาที ่ค่อนข้างจะน่าเบ�อ เช่น สถิติ ซึ ่งจะเป็นวิชายาขม แต่เค้าบอก ทำไมดูสนุกแบบนี ้ เด็กทำงานกันเป็นกลุ ่ม ๆ แม้แต่วิชายาก ๆ ไม่มีศาสตร์ไหนเลยที ่จะใช้ Device แบบนี ไม่ได้นี ่คือสิ ่งที ่เราทำให้เด็กและอาจารย์ของเรารู ้สึกว่า iPad เป็นเคร�องมือที ่ใช้พัฒนาการเรียนการสอน ให้สนุกได้ เป็นเคร�องมือสารพัดอย่างที ่ทำได้ จะเปลี ่ยนที ่นี ่เป็นมหาวิทยาลัย 24 ชั ่วโมง และพัฒนาระบบ จาก eBook เป็น iBook เราทำจนกระทั่ง Traffic เด็กของเราที่เข้าไป Download iTunes U เป็น อันดับสองของโลกรอง Stanford

เด็กเราเป็นหม�นคนจะใช้ iPad สอบ Internet , WiFi ทุกจุด ทุกตึก ทุกชั้นในมหาวิทยาลัยต้องแรง ทรู มาวางโครงสร้างพื ้นฐานเร�อง Internet เร�อง WiFi ทั ้งหมด เลยนำมาสู ่การเป็น Partner ที ่ลงตัว ในการพัฒนาระบบ Hybrid Learning System ซึ่งไม่เหมือนใครในประเทศไทย เทอมนี้จะต้องสอบ ด้วย iPad ให้หมด ทรูก็ส่งทีมมาทันที วันนี้ต้อง Standby วันนี้จะสอบจริง วันนี้ทดลองการสอบ ทรูมาอยู ่กับเราหมด คือเวลานั ้นจะต้องเสถียรมาก และห้องสอบมีเด็กเป็นพันคนเป็นหม�นคน ช่วยกัน วางเสา ตำแหน่งพื้นที่ ทรูช่วยเราอย่างชาญฉลาด ให้การดูแลเร�อง Device ได้ดีมาก

Device หรือว่า Digital หรือว่า IT เป็นเคร�องมือเลย เร�องของการมี Digital Literacy สำคัญ อย่างยิ่งที่จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จ ทรู คงจะเข้ามาร่วมกับเราในเร�องพวกนี้เช่นเดียวกัน เทคโนโลยีเป็นเร�องสำคัญมากในการที่สถาบันการศึกษาจะใช้เป็นเคร�องมือที่จะให้การเรียนการสอน ประสบความสำเร็จอย่างมาก ถ้าไม่ใช้เทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาอาจารย์และเด็ก สถาบันการศึกษาก็ไม่ได้ ตอบโจทย์ประเทศและตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาเลย

13
TrueBusiness

TECHNO NOTES