Trend&Tatil Eylül 2014 - Page 30

röportaj Yeni nesil İnsan Kaynakları... nsan Kaynakları departmanları şirketler için olmazsa olmaz öneme sahiptir. unu göz önünde bulundurduk ve kişilik çalışan kadrosuyla gücüne güç katan et lobal in nsan Kaynakları üdürü özde uran ile şirketin gelişim sürecini, çalışan şirket ilişkisini ve hede eri konuştuk... rta Ö da A AR A ncelikle biraz MetGlobal’i konuşalım... Şirketin kuruluşundan bugüne kadar gelen gelişim sürecinden ve vizyonundan bahseder misiniz? irketimiz yılında kurulmuş , yıllık geçmişi olan içinde bulundu ğumuz sekt re g re en eski oyuncu lardan biri. u an yaklaşık kişilik bir mevcut ile online seyahat sekt ründe dünya devleri ile yarışır vazi yetteyiz. Türkiye haricinde Amerika ve indistan’da o slerimiz bulun makta. irketimizin vizyonu online seyahat sekt ründe yenilikçi teknoloji ç zümleri üreten, kullanan ve kullandıran şirket olmaktır. yılında yaklaşık kişilik bir kadroya sahip olmayı ve hizmet verdiğimiz ülkeleri ve yeni iş ç zümleri miz ile bunları çeşitlendirebil meyi ümit ediyoruz. İnsan Kaynaklarının firma üzerindeki etkilerinden söz eder misiniz? Bir şirketin olmazsa olmaz departmanı İnsan Kaynak larıdır. ünümüzde doğru işe doğru insanı seçmek onu doğru y netmek, geliştirmek, motive ederek çalıştırmak çok nemli. İnsan kaynakları olarak yaptığımız tüm çalışmalarda üst y netimimizin desteğini g rüyoruz. İnsan Kaynaklarını şirketin merkezine koymayı hedef edinen bir üst y netim ile çalışmaktan gurur duyuyoruz. 30 trend&tatil Bir diğer nemli konu da Kurum Kültürü yaratmak ve bunu yaşatmak. Metglobal farklı kültürleri ve pro lleri barındıran bir şirket , Kurum Kültürü’nü oluştururken çalışanla rımızı dinlemek, onların g zünden şirketi g rmek bizim için çok nemli. Biz departman olarak kültürün oluş masına olanak sağlarız asıl kültürü yaşatan çalışanlardır. Biz ayrıca şirketimizde stratejik bir iş ortağı gibi çalışıyoruz. Tüm iş süreçlerinde aktif olarak yer alıp, tüm strateji ve planlamalarımızı bu y nde yapıyoruz. Bu da bizi şirketin aldığı kararlarda ve gideceği y nde arka sında değil hep yanında olduğumuzu hissettiriyor. Mülakatlarda dikkat çeken hususlardan bahsedebilirmisiniz? eçtiğimiz yıl ’lik bir büyü me kaydeden şirketimizde mülakat lar günümüzün rutini durumunda. Mülakatlarımız genelde Türkçe yapılmakla birlikte yabancı çalışanla rımız da olduğundan İngilizce olarak da y netiriz. etkinlik bazlı mülakat yaparak şirket içi yetkinliklerimize ve değerlerimize uygun adayı seçme ye çalışırız. abancı dil gerektiren pozisyonlarımızda sürecin bir parçası da dil testidir. veya aşamalı olan mülakat sürecimizde işimizi her y nüyle adaylara anlatma özde uran ya zen g steririz. Adaylara şirketimizde çalıştıkları zaman dahil olacakları kariyer yolunu detaylı olarak anlatır onlara bu yolda her zaman destek olacağı mızın altını çizeriz. Bir şirketin İK departmanında olmazsa olmazı nedir? İnsan Kaynakları departma nı olarak biz kurduğumuz ve yürüttüğümüz tüm süreçlerde çalışanı merkeze koymayı ve onları yanımıza almayı, onların kirlerini dinlemeyi ve süreçleri bu düşünceler ışığında kurmaya gayret ederiz. alışandan kopuk bir İK departmanı hiç olmadık olmayacağız da. Ayrıca çalışan lar arası iletişim ve sinerjiyi art tırmaya y nelik aktiviteleri de hayata geçirmeye çalışıyoruz. İK olarak her yıl vizyon toplantısı, yılbaşı partisi gibi etkinliklere büyük bir titizlikle hazırlıyoruz.