Trender & Tendenser Maj 2018 - Page 4

D

4 Trender & Tendenser, maj 2018

locka köpare.

”Be om ursäkt, rätta till felet, eller rätta till felet och ge något extra.”

God design bygger starka varumärken. Den kommunicerar känsla och innehåll inom hundradelar av sekunder.

Design - språket utan några omvägar

Dessutom krävs ett synligt le-darskap som skapar insikt om att alla, var och en, är avgörande för helheten. Varje medarbetare är länken i obruten kedja där alla servar.

Stefan Hyttfors menar att digitaliseringen är nödvändig, men att vi måste ha en öppen debatt om utvecklingen. Det talade han bland annat om på Webbdagarna.

Foto till vänster: Elina Manninen

Motstående sida: Webbdagarna

esign är ett språk som kommunicerar snab-bare än de flesta andra. Medan det talade, liksom det skrivna, språket tar omvägen

över hjärnan talar designspråket direkt till känslan.

Det gäller all design, från stadsplanering till typog-rafi. En väl formgiven stadsmiljö är välkomnande och känns trygg. Den omsorgsfullt typograferade boken blir mer njutbar att läsa.

FÖR VARUMÄRKESBYGGAREN SPELAR design en nyckelroll. Det gäller naturligtvis själva produktens design.

Men det handlar inte bara om att se bra eller rätt ut, för att locka konsumenten till köp. Ofta har pro-duktdesignen en självinstruerande funktion. Det räcker med att titta på en ny spis, för att förstå hur den fungerar.

Förpackningen är ett av de viktigaste medierna för många produkter. Mycket av kommunikationen med köparen sker via förpackningen.

Snabbrörliga konsumentprodukter, som tidigare hade stora möjligheter till andra marknadsaktivi-teter i butik har fått betydligt snävare ramar och förpackningen blir vital, när det gäller att synas och tala till konsumenterna. Då gäller det att vara tyd-lig. Oavsett om butiken är fysisk eller digital.

MEN DET HANDLAR inte enbart om visuell kom-munikation. Även ljud, doft och känslor formges. Sensorik och beteendedesign är verktyg, som påverkar

Bjarne Otterdal på Identity Works och Ulf Berlin på Silver är överens om att designbyråernas uppdrag har förändrats kraftigt under de senaste tio åren. Foto: Jacob Stenman