Trender & Tendenser Maj 2018 - Page 29

Trender & Tendenser, maj 2018 29

att orkestrera sina projekt och sina resursbehov, vilket gör att de kan köpa in frilansande spetskom-petens till lägre pris än från byråer”, skriver man i rapporten.

BOHMANS NÄTVERK TALAR om detta som en ny ”gig-ekonomi”, ett uttryck som inspirerats av musiker och artisters sätt att jobba.

När Bohmans Nätverk undersökt om företagen fö-redrar specialist- eller generalistkompetens hos sina byråer, visade det sig att 60 procent föredrar specialistbyråer.

Och när marknadscheferna rangordnar de kompe-tenser de letar efter hos byråerna, kommer kreati-vitet och affärsmannaskap högst. ”Kreativiteten kan komma i olika former, i allt från kommunikativa lösningar till produkt- och affärsutveckling. Detta innebär att byråpartners uppskattas (…) för kreativ förmåga, att tänka utanför boxen”, skriver man i rapporten och tillägger att djupintervjuer med marknadsdirektörer visade att ”de kopplade ihop kreativitet med konceptualisering och innovation, det väll säga med affärsmannaskap snarare än med färg och form”.

EN SÅDAN AMBITION och utveckling ligger ju också i linje med var de mest kompetenta byråerna strä-var efter. Men det är inte alltid självklart att de får den rollen ändå.

Bohmans rapport konstaterar att byråerna måste bli mycket tydliga i om de ska vara specialister eller generalister och vilken kompetens de egentligen erbjuder. I en framtida gig-ekonomi, kan det ju ock-så mycket väl vara frilansande specialister som har mest att vinna, om inte byråerna är tillräckligt vas-sa. För ”Framtidens Byrå” ser utvecklingen gå från traditionella hierarkiska organisationer till nätverk, där ett kärnteam samarbetar med ett nätverk av specialister med olika kompetenser. Dessa kan vara byråer, eller enskilda frilansare.

55 PROCENT AV varumärkesägarna vill involvera byråerna djupare i affären, men för att det ska fungera måste de också bli bättre på att ”bjuda in byråerna i sin affär och sitt arbetsflöde för att öka förståelsen” hos sina samarbetspartners.

Både marknadschefer och byråer är överens om att transparens är en nyckel till bättre samarbeten.

En problematik som nästan alltid funnits och som fortfarande inte är riktigt löst är arvoderingen. ”Framtidens Byrå” visar att byråerna gärna arbetar efter en retainermodell av något slag. Allra helst med en retainer i botten, kompletterat med pro-jektarvoden. Företagen däremot vill helst jobba med projektarvode eller resultatbaserat arvode. Gärna en kombination av dessa två.

DE SKILDA UPPFATTNINGARNA i denna fråga, an-tyder kanske att det fortfarande finns en del att förbättra i samarbetsformerna.

Om företaget vill att byrån ska vara en samarbets-partner, som kan agera agilt och tänka utanför box-en, är det nödvändigt att hitta en debiteringsmo-dell, som ger byrån utrymme till det. Och om byrå-erna verkligen har den kompetens och förmåga som krävs för att göra affärskritisk skillnad, så bor-de de kanske våga sig på att basera en viss del av sitt arvode på resultat.

Men det kräver förstås att samarbetet är så transpa-rent och nära, som båda säger sig sträva efter.

.

Till vänster: Hierarkiska organisationer kommer att ersättas

av nätverk av specialister.

Ovan: Vissa yrken kan komma att ersättas av maskiner.

Till höger: Två bilder som visar digitaliseringens utveckling och följder.

Klicka på bilderna för förstoring. Copyright: Bohmans Nätverk

C