Trender & Tendenser Maj 2018 - Page 28

28 Trender & Tendenser, maj 2018

Den branschglidning som pågått en tid i kommuni-kationsbranschen blir tydlig i Bohmans rapport och man beskriver fem huvudfaktorer bakom detta.

1. Konsumenternas ändrade köpbeteende

Vi är ständigt uppkopplade, inte minst på mobila enheter och digitaliseringen gör det lättare för va-rumärkesägarna att samla information om var, när och hur konsumenter möter deras varumärken. Det ställer också nya krav på kommunikationen och by-råerna behöver ha kompetens för att finna lösning-ar som är anpassade till hela varumärkesresan.

2. Varumärkesägarnas organisation och transfor-mation

Bohmans Nätverk har tidigare rapporterat om för-ändringarna på marknadsavdelningarna och hur de gått från att vara en separat enhet till en totalin-tegrerad funktion i allt större utsträckning.

Medarbetarna har samtidigt tvingats gå från att va-ra fackmän till affärsmän och arbeta mycket mer agilt, istället för linjärt. Dessutom behöver man idag följa upp och analysera sina aktiviteter i real-tid, istället för att som tidigare gör eftermätningar.

Digitaliseringen har gjort processerna kortare och snabbare. Men det varierar förstås mellan företa-gen, hur väl de har tagit till sig den nya tekniken. De företag som kommit längst i sin digitala trans-formation kan också jobba mest agilt och kundan-passat.

3. Teknik och Artificiell Intelligens ger större utrymme för människor

Många oroar sig för att datorerna ska ta över allt fler jobb. Mycket kan automatiseras, vilket också framgår av artikeln om Artificiell Intelligens på sidan 25. Men, som Magnus Unemyr också påpekar i den artikeln, ger det samtidigt mer utrymme för kreativitet och strategiskt arbete. Rapporten ”Framtidens Byrå” är inne på samma spår och pekar på att tekniken ger möjligheter för byråerna att ef-fektivisera och spara pengar, för att istället förädla sina kompetenser. Så istället för att samla in och rapportera data, blir det mer fokus på att dra slut-satser och utveckla sina strategier utifrån detta.

Denna utveckling gör också att behovet av huma-nistiska kompetenser växer.

4. Medielandskapet har förändrats

Sakta har insikten vaknat om att digitala medier inte kommer att ta över traditionella, utan att det handlar om att vi fått fler kanaler; digitala och analoga. Samt att vi måste anpassa kommunika-tionen efter kanalerna.

5. Frilansare med spetskompetens utgör den nya ”gig-ekonomin”

Behovet av kompetens, kreativitet och flexibilitet ökar. Med det också frilansmöjligheter för spets-kompetens. På så sätt får både marknadsavdel-ningar och byråer tillgång till skickliga yrkesmän-niskor vid behov, istället för genom anställning (vilket inte alltid är möjligt). Och frilansarna får i sin tur en breddad marknad. Enligt amerikanska beräkningar kommer andelen frilansare, i näringsli-vet i stort, att ha passerat de heltidsanställda år 2027.

För kommunikationsbyråerna skapar detta ”både fler möjligheter och större hotbild. En flexiblare ar-betsmarknad gör det möjlig för byråer att, kost-nadseffektivt, bygga multidisciplinära leveransap-parater och samtidigt behålla sin spetskompetens.

Nackdelen är att varumärkesägare blir allt bättre på

Framtidens byrå ...