Trender & Tendenser Maj 2018 - Page 27

Århundradet tuffaste ...

.

D

Digitalisering och AI kan ta över datainsamling och stora beräkningar. Det ger tid över för kreativitet och strategi.

Framtidens byrå:

Mer plats

för kreativiteten

igitaliseringen har redan påverkat både marknadsavdelningar och kommunika-tionsbyråer och utvecklingen fortsätter.

Den spelar stor roll för både yrkesroller och samar-betet mellan företag och byråer.

Bohmans Nätverk, som vi tre tillfällen tidigare tagit fram rapporter om ”Framtidens Marknadsorganisa-tion”, har nu också gjort en studie om ”Framtidens Byrå”. För ett par veckor sedan presenterades un-dersökningen av Anders Welin, som är seniorkon-sult på Bohmans Nätverk och har sammanställt rapporten.

Erik Haglöf, vd och rekryterare på Bohmans Nät-verk, har tidigare i Trender & Tendenser beskrivit att marknadsavdelningen blivit mer kommersiell och kommit närmare kunden och affären.

Han förklarade då att traditionella kampanjer med långa strategiprocesser istället blivit kampanjer som förändras dagligen. En annan spelplan kan komma plötsligt och oönskat. Nya typer av aktörer

och konkurrens har dykt upp. I vissa branscher har det genom digitaliseringen blivit lättare för nya aktörer att göra entré.

I DEN NYA rapporten, ”Framtidens Byrå”, är det tyd-ligt att utvecklingen fortsätter och att den påverkar och omdanar samarbetet mellan byråer och mark-nadsorganisationerna. Likväl som organisationen av både marknadsavdelningar och byråer.

Som Trender & Tendenser rapporterat vid flera till-fällen ökar insourcingen av kommunikationstjäns-ter. Under åren 2014 till 2017 har företagen valt att ta över drygt 30 procent av byråtjänsterna i egen regi. Bohmans Nätverk räknar med att utvecklingen skall fortsätta i år och ytterligare en tid, även om takten kommer att minska något. I slutet av 2021 kommer hälften av byråernas tjänster att ligga inhouse.

Byråernas roll och uppgift förändras samtidigt och det finns behov av bredare kreativa lösningar, som kan ta sig uttryck som exempelvis appar, produkter eller tv-serier.

Trender & Tendenser, maj 2018 27

Anders Welin på Bohmans Nätverk, kan se att digitaliseringen kommer att ha stor påverkan på både byråernas jobb, kompetensbehov och bemanning.