Trender & Tendenser Maj 2018 - Page 23

5-6 personer som arbetar tillsammans, ar-tister och författare. När det är dags att byg-ga och utforska kopplar vi in programme-rarna och i full produktion kan arbetsgrup-pen bestå av 80 personer med en mängd olika yrken och specialiteter”, förklarar Åsa Wilson, som är företagets Chief People Officer.

BARA INOM PROGRAMMERING finns 7-8 olika specialistkompetenser. Det gäller exempelvis spelupplevelsen, hur karak-tärerna rör sig eller andra moment.

”Vi bygger stora världar och har world-

designers, som arbetar med olika delar. En av våra medarbetare kallar sig själv för virtuell trädgårds-mästare. Hon är artist och arbetar med att sätta in träd i miljöerna”, berättar Thomas Wiborgh, Head of Communications.

Men mångfalden gäller inte bara yrken och speci-aliteter, utan också ursprung.

35 procent av medarbetarna i studion i Stockholm, kommer från andra länder. Totalt finns över 10 nationaliteter representerade. I New York-studion är en tiondel av medarbetarna från Sverige, 15 procent kommer från andra länder och resten är amerikaner.

DE LÅNGA LEDTIDERNA och många olika kreativa kompetenserna som skall samarbeta ställer förstås speciella krav på det kreativa ledarskapet.

”Vi behöver ha en kultur som stöttar. Vi har tydliga processer som vi jobbar efter. Det är viktigt att det är iterativt och vi stannar ofta upp för att analysera vad vi gjort och påminna oss om vart vi är på väg. Sen har vi förstås också delmål, som vi når under resans gång”, förklarar Åsa Wilson.

Företagets kultur och värderingar är basen för hela verksamheten. Värdeorden har formulerats gemensamt och är: Courage, Craftsmanship och Passion.

”När vi rekryterar söker vi personer som har ett förhållningssätt som stämmer överens med våra värdeord”, säger Åsa Wilson.

”Orden står även tryckta in nacken på insidan av våra t-shirts”, tillägger Thomas Wiborgh.

För att underlätta samarbete och utveckling är verksamheten organiserad i Crafts. Totalt 18 stycken, exempelvis speldesign, ljuddesign, plattforms-programmering eller marketing och communication.

Varje Craft består av mellan 5 och 15 medarbetare och de samarbetar över gränserna, exempelvis i workshops eller ”Lunch’n Learn”-möten.

Trender & Tendenser, maj 2018 23

Thomas Wiborgh är Head of Communications och Åsa Wilson är Chief People Officer på Avalanche Studios.