TheFair 2019 Third Edition | Page 2

mere end 20 år har jeg arbejdet for at skabe de bedste rammer for alle i guldsmedebranchen . Afsættet har været Dan-

I

mark og Norden , hvor mange gode relationer er opbygget både fagligt og personligt i hverdagen . Det er en stor glæde - ikke kun for mig , men hele Team Aktiv Guld - at møde opmærksomhed og anerkendelse , senest under vores deltagelse på Inhorgenta Messen i München . Det var ikke kun under messen , at vi oplevede interessen for Aktiv Guld , men også om aftenen , hvor gæsterne ved nabobordet på restauranten sad og læste i The Fair . Der blev vi alle glade og stolte .
Kvalitet og det gode håndværk er de bærende elementer for Aktiv Guld , så derfor føles det helt naturligt at tilbyde ny viden med uddannelse ved seminarer og kortere kursusforløb , hvor fokus er på de seneste nye teknikker og metoder i udøvelsen af håndværket . Og i år inden for et helt nyt område , nemlig e-læring , og det første kursus er selvfølgelig om diamanter , som er min indgang til branchen for ca . 35 år siden . Udviklingsprocessen er netop i gang med det næste e-læringskursus .
Genbrug , bæredygtighed , ergonomi , klima og uddannelse er nogle af FN ’ s Verdensmål , som Aktiv Guld arbejder med til hverdag . Det var et nemt valg at tilslutte sig målene , som vi forsøger at implementere , hvor det er muligt , både internt og eksternt . Gennem mange år er alle diamanter solgt efter internationale etiske kodeks , og alt guld er genbrugsguld . Jeg tror på , at gode relationer med alle samarbejdspartnere giver værdi og skaber begejstring for håndværket i vores fag . Dette vil bringe glæden videre i det enkelte smykke til gavn for både beskuer og bæreren .
God læsning - vi ses i vores showroom , på messen , eller i webshoppen .

For more than 20 years I ’ ve been striving to create the best conditions for everyone in the goldsmith industry . The point of departure has been Denmark and Scandinavia , where a great many good relations have been developed both professionally and personally . It ’ s a great pleasure – not only for me , but for Team Aktiv Guld as a whole – to enjoy attention and gain recognition , most recently during our participation at the Inhorgenta trade show in Munich . It wasn ’ t only during the trade show itself that we experienced interest in Aktiv Guld , but also in the evening when we saw guests at the neighbouring table in the restaurant reading The Fair . This made us all happy and proud .

Quality and good craftsmanship are crucial elements for Aktiv Guld , so it feels quite natural to impart new knowledge through training at seminars and short courses in which the focus is on the latest techniques and methods in the performance of our craft – and this year within a brand new area , e-learning . The first course concerns diamonds , which was my point of entry into the industry some 35 years ago . The development process is currently underway with regard to the next e-learning course .
Recycling , sustainability , ergonomics , climate and education are amongst the UN ’ s Sustainable Development Goals , with which Aktiv Guld works on a daily basis . It was an easy decision to endorse the goals , which we try to implement wherever possible , both internally and externally . For many years , all our diamonds have been sold in accordance with international ethical codes , whilst all gold is recycled gold . I believe that good relations with all business partners create value and generate enthusiasm for the craftsmanship in our profession . This joy will be brought to the individual piece of jewellery , for the benefit of both the person wearing the jewellery and in the eyes of the beholder .
Happy reading - see you in our showroom , at the fair or in the webshop .
Perfection is our Tradition - Innovation is our future
LONE CHRISTENSEN Founder & owner
2 THE FAIR Summer 2019 www . aktivguld . com