TheFair 2018 Second Edition | Page 2

Velkommen til en ny udgave af The Fair , hvor vi kigger tilbage på de 20 år , Aktiv Guld har eksisteret , og samtidig ser frem mod en tid , der byder på spændende nyt .

Den 1 . maj 1998 åbnede Johan

Ottosen og jeg dørene til Aktiv Guld , og igennem årene har virksomheden udviklet sig støt , roligt og sundt til en naturlig leverandør i branchen . Johan trådte ud af virksomheden i 2010 , og siden da har jeg været eneindehaver . Mit fokus har gennem tiden været , at Aktiv Guld skal gøre en forskel for både den enkelte og for branchen som helhed . Både ved at bidrage til de daglige processer gennem et varieret og innovativt produktsortiment såvel som til udviklingen på længere sigt . Det er vores holdning , at sidstnævnte bl . a . skal ske gennem en styrkelse af kompetencerne hos branchens folk , og derfor har vi i mange år afholdt forskellige kurser og seminarer . I dette magasin er jeg stolt af at kunne præsentere to helt nye kurser . Vi har arbejdet hårdt på at få oprettet et GRSkursus , som aldrig før har været udbudt i Europa . Derudover kommer Aktiv Guld til at udbyde et e-learningskursus omkring diamanter , da vi oplever , at der er en stor efterspørgsel efter viden på området .
Alt det og meget andet kan du læse om i magasinet her . Rigtig god læselyst !
2
Välkommen till ett nytt nummer av The Fair , där vi tittar tillbaka på de 20 år som Aktiv Guld har existerat och blickar framåt mot en tid som bjuder på spännande nyheter .

Den 1 maj 1998 öppnade Johan

Ottosen och jag portarna till Aktiv Guld , och genom åren har företaget utvecklats stort , lugnt och sunt till en naturlig leverantör i branschen . Johan slutade i företaget 2010 och sedan dess har jag varit ensam ägare . Mitt fokus har under åren varit att Aktiv Guld ska göra en skillnad för både den enskilda personen och branschen som helhet . Både genom att bidra till de dagliga processerna genom ett varierat och innovativt produktsortiment och till utvecklingen på lång sikt . Vår hållning är att det sistnämnda ska ske genom att stärka kompetensen hos branschfolket och därför har vi i många år hållit kurser och seminarier . Jag är stolt över att i det här magasinet kunna presentera två helt nya kurser . Vi arbetar hårt för att ta fram en GRSkurs , som aldrig tidigare har erbjudits i Europa . Dessutom kommer Aktiv Guld att erbjuda en e-utbildning om diamanter eftersom vi upplever att det finns en stor efterfrågan på kunskap inom detta område . Allt detta och mycket mer kan du läsa om i det här magasinet . Trevlig läsning !
LONE CHRISTENSEN Founder & owner
THE FAIR Summer 2018 www . aktivguld . com
Welcome to a new issue of The Fair , in which we look back at the 20 years during which Aktiv Guld has existed , whilst also looking ahead to a period that holds a lot of promise .

On 1 May 1998 , Johan Ottosen and

I opened the doors to Aktiv Guld . Over the years , the business has enjoyed steady , controlled and healthy growth to become a natural supplier in the industry . Johan retired in 2010 , and I have been the sole proprietor ever since . My focus has been on Aktiv Guld making a difference – both to individuals and to the industry as a whole – by means of contributing to day-to-day processes through a varied and innovative product range and to development in the longer term . In our opinion , the latter should take place through strengthening of the competencies of those working in the industry , as a result of which we ’ ve held various courses and seminars over the years . In this magazine I ’ m proud to be able to present two brand new courses . Our hard work has paid off with regard to the establishment of a GRS course , which has never been held in Europe before . In addition , Aktiv Guld will offer an e-learning course focusing on diamonds in order to meet the great demand for knowledge in the area .
You can read all about this and much more in the magazine . Happy reading !