The Valley Catholic June 11, 2019 - Page 3

tvc.dsj.org | June 11, 2019 IN THE DIOCESE 3 Bishop Cantú’s Statement on Confession Bill SB360 Brothers and Sisters in Christ, Some of you may be aware that leg- islation has been proposed in California (SB360) that reaches deep into the most intimate elements of our sacramental practice – the “seal of confession.” This proposed legislation would require priests to break that seal. The seal of confession is inviolable in church law: a priest who violates the seal of confes- sion by disclosing anything revealed during confession is automatically ex- communicated. This is how seriously we take the matter. The church wants penitents to feel that nothing should come between the honesty of their soul and the abundant mercy of God. The Church has provided many mea- sures to keep our children safe, such as training for clergy, employees and lay volunteers; background checks; report- ing to civil authorities when warranted; cooperating with state agencies, etc. We continue to be supportive of measures that help us to provide a safe environ- ment for our children. SB360, however, is not a measure that would be produc- tive; priests or lay persons who commit the crime of child abuse do not come to other priests in confession to reveal their crimes. There is no evidence that this has ever occurred. Moreover, this mea- sure would chip away with government intrusion at one of the most sacred as- pects of our Catholic faith and practice, the inviolable confidentiality between the penitent and God. Bishop Robert Barron goes into greater detail on the troubling nature of this proposed law in his video, which I recommend all to watch. Let’s keep protective measures to those that are actually productive and do not intrude into the sacramental structure of our faith. Even with the proposed amend- ments, which limit the occasions to report when abuse is revealed from another priest or a church staff mem- ber – even in these limited occasions, I object to the proposed legislation, as it does not accomplish what it purports and sets a dangerous precedent of government intrusion in the free exer- cise of our Catholic faith. Priests should not be faced with the dilemma of being excommunicated or going to jail! For over 800 years, leaders through- out the world have attempted to usurp this sacred placed for different reasons but wisdom prevailed to keep the state and church separate in this area. For over 200 years, U.S. law has respected the inviolability of the seal of confes- sion. Let’s keep it sacred. As the State Senate has already passed this bill, I ask that you help me raise these concerns to the State Assembly. Please contact your State Assembly Representative immediately and tell them to vote “No” on SB360. You can also make your voice heard through the Action Alert process of the Catholic Legislative Network at www.cacatholic.org. Thank you for your attention to this critical matter. Be assured of my daily prayers for you and your families! +Oscar Cantú Bishop of San Jose Un Mesage del Obispo Oscar Cantú Sobre la Ley SB360 Hermanos y Hermanas en Cristo, Algunos de ustedes han estado consientes de la Ley propuesta en California (SB360) que interfiere con lo más íntimo del sacramento de la Rec- onciliación: el “secreto de confesión”. Esta ley requiere que los sacerdotes rompan ese secreto. Según la ley de la iglesia, El secreto de confesión no se puede divulgar un sacerdote que viola el secreto de confesión es automática- mente excomulgado. Así de seria es la intimidad de la confesión. La iglesia no quiere que nada se interponga entre el alma del penitente y la misericordia de Dios; por eso la importancia del secreto. La Iglesia ha proporcionado distintas medidas para proteger y mantener a nuestros niños seguros, como la ca- pacitación del clero, los empleados y los voluntarios laicos; la verificación de an- tecedentes; el reportar a las autoridades civiles cuando se requiera; el cooperar con agencias estatales, y de más medidas. Seguimos apoyando medidas que nos ayudan a crear un ambiente seguro para los niños. Sin embargo, la Ley SB360, no es una medida que sería eficiente; Los sacerdotes o laicos que cometen el cri- men de abuso infantil no acuden a otros sacerdotes en la confesión. No hay evi- dencia de que esto haya ocurrido alguna vez. Más aún, esta medida permitiría la intrusión del gobierno en uno de los sac- ramentos más sagrados de nuestra fe, que es la confianza en el secreto de confesión entre el penitente y Dios. El obispo Robert Barron, de Los Ángeles explica con más detalle en un video lo problemático que es esta ley. Mantengamos medida de protección que realmente protegen a los niños y que no intervengan en la estruc- tura sacramental de nuestra fe. Aun con las enmiendas a esta ley que limitan las ocasiones de reportar solo cuando se revela el abuso de otro sacerdote o un miembro del personal de la iglesia, aun en estas ocasiones limita- das, yo me opongo a esta ley, ya que no cumple lo que propone y establece un precedente peligroso de la intervención del gobierno en el libre ejercicio de nues- tra fe. ¡Los sacerdotes no deberían tener que escoger entre ser excomulgados o ir a la cárcel! Durante más de 200 años, la ley de los Estados Unidos ha respetado el secreto de confesión. Mantengámoslo sagrado. Ya que el Senado Estatal en Califor- nia aprobó esta ley, les pido me ayuden a plantear estas preocupaciones a la Asamblea Estatal. Comuníquese in- mediatamente con su Representante de la Asamblea Estatal y dígales que voten “No” a la Ley SB360. También pueden hacer que su voz sea escuchada a través del proceso de alerta en ac- ción de la Red Legislativa Católica en www.cacatholic.org. Gracias por su atención a este asunto importantísimo. ¡Estén seguros de mis oraciones diarias por ustedes y sus familias! + Oscar Cantú Obispo de San José Lời Tuyên Bố Của Đức Giám Mục Cantú Về Dự Luật SB360 Anh Chị Em thân mến trong Chúa Ki-tô, Một số trong anh chị em có thể đã nghe nói đến dự luật SB360 của tiểu bang California, là dự luật đụng chạm đến yếu tố riêng tư nhất của việc cử hành bí tích – đó là “ấn toà giải tội.” Dự luật sẽ đòi buộc các linh mục phải vi phạm ấn này. Ấn toà giải tội là điều bất khả xâm phạm theo giáo luật: linh mục nào vi phạm ấn toà giải tội qua việc tiết lộ bất cứ điều gì được bộc lộ khi xưng tội thì tức khắc mang vạ tuyệt thông. Điều này cho thấy chúng ta coi trọng vấn đề như thế nào. Giáo hội muốn các hối nhân cảm thấy rằng không có bất cứ điều gì có thể cản trở sự thành thật của linh hồn họ trước lòng thương xót dồi dào của Thiên Chúa. Giáo hội đã có nhiều biện pháp để giúp trẻ em được an toàn, như là việc huấn luyện dành cho hàng giáo sĩ, các nhân viên và các người thiện nguyện; việc điều tra lai lịch của họ; việc họ phải báo cáo cho giới hữu trách khi nghi ngờ có sự lạm dụng; việc cộng tác với các cơ quan tiểu bang, v.v. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ các biện pháp nhằm giúp mang lại một môi trường an toàn cho trẻ em. Tuy nhiên, dự luật SB360 không phải là một biện pháp có hiệu quả; đó là vì những ai phạm tội ác lạm dụng trẻ em sẽ không đến gặp linh mục nơi toà giải tội để thú nhận tội ác của họ. Chưa từng có bằng chứng nào về việc xưng thú tội ác như vậy. Hơn thế, biện pháp này – với sự xâm phạm của chính phủ – sẽ làm suy yếu một trong những điều thiêng liêng nhất của đức tin và thực hành Công giáo, là sự bảo mật không thể bị xâm phạm giữa hối nhân và Thiên Chúa. Đức Cha Robert Barron nói một cách chi tiết về bản chất đáng ngại của dự luật này trong một video, mà tôi khuyên mọi người nên xem. Chúng ta hãy giữ những biện pháp có hiệu quả và ngăn ngưà sự xâm phạm cơ cấu bí tích trong tín ngưỡng của chúng ta. Ngay cả khi dự luật bao gồm những thay đổi như được đề nghị, nhằm giới hạn việc báo cáo vào trường hợp một linh mục khác hoặc một nhân viên giáo hội thú nhận việc lạm dụng – ngay cả trong những trường hợp giới hạn như vậy, tôi phản kháng dự luật, vì luật này không đạt được điều vạch ra và tạo một tiền lệ nguy hiểm về việc chính phủ xâm phạm quyền tự do thực hành tín ngưỡng Công giáo. Không nên buộc các linh mục phải ở thế tiến thoái lưỡng nan: bị vạ tuyệt thông hoặc phải vô tù! Trong hơn 800 năm, giới cầm quyền ở các nơi trên thế giới đã tìm cách thao túng yếu tố thiêng liêng này với nhiều lý do khác nhau, nhưng sự khôn ngoan đã chiếm ưu thế, đã giữ thế quyền và thần quyền tách biệt trong phạm vị này. Trong hơn 200 năm, luật lệ Hoa Kỳ đã tôn trọng sự bất khả xâm phạm của ấn toà giải tội. Chúng ta hãy giữ sự tách biệt này. Vì Thượng viện tiểu bang đã thông qua dự luật này, tôi xin anh chị em giúp tôi bày tỏ mối quan tâm đối với Hạ viện tiểu bang. Xin lập tức liên lạc với Dân biểu tiểu bang của anh chị em và yêu cầu họ bỏ phiếu chống lại dự luật SB360. Anh chị em cũng có thể lên tiếng qua Action Alert của Catholic Legislative Network www.cacatholic.org. Cám ơn anh chị em chú ý đến vấn đề tối quan trọng này. Tôi cam kết cầu nguyện hằng ngày cho anh chị em và gia đình. +Oscar Cantú Giám mục San Jose