Texet Mac One 2019 - Page 18

Världen står inför många utmaningar som ingen kan lösa på egen hand. Vi måste hjälpas åt att ta ansvar och försöka bidra så att världen blir en bra plats. A V S N A Vi på Mac One vill skapa profilkläder som matchar vår syn på hållbarhet. Det kan till ex- empel handla om vilka kemikalier som får an- vändas, leverantörens arbetsvillkor eller hur vi kan minska utsläpp av växthusgaser. Varje steg i rätt riktning är värt att gå. När du köper en produkt av oss bidrar du till att vi förblir en stark leverantör som kan ta ansvar. Vi har valt att samla vårt arbete kring miljö och etik under begreppet CSR (Corporate Social Responsibility). Hållbara produkter James Harvest Sportswear tror på klassisk de- sign och bra kvalitet – ett koncept som aldrig blir omodernt. Det skapar förutsättningar för ett långsiktigt användande så att vi kan mini- mera onödigt slöseri av jordens resurser. Det är viktigt att våra produkter är säkra och fria från förbjudna ämnen. Därför måste vi säkerställa att vi har den kunskap som krävs för att bedriva ett ansvarsfullt ke- mikaliearbete. Vi ingår i Swereas Kemika- liegrupp, där vi tar del av den senaste infor- mationen om lagar och regler. Vi arbetar med att reducera och byta ut kemikalier till bästa tillgängliga alternativ, i linje med god tillverkningssed och miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Alla våra leverantörer måste följa de krav och restriktioner som framgår av vår Kemi- kalielista. Listan är utformad efter gällande lagstiftning, så som REACH, samt med hänsyn till olika branschrekommendationer och standarder. Detta medför att kraven som helhet ofta är striktare än aktuell lag- stiftning. Vi gör även stickprovskontroller för att säkerställa att kraven följs. Bättre arbetsvillkor Vi har ett stort ansvar när vi producerar i länder med olika syn på arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Vi måste försäkra oss om att leverantören lever upp till nationella lagar och regler, så väl som internationella konventioner. Det kräver ett genuint engage- mang och tålamod. Många problem som vi möter i vårt arbete är resultat av fattigdom och brist på nationella välfärdssystem. Det finns inga snabba lösningar. För ett framgångsrikt CSR-arbete måste vi först och främst finnas nära till hands. Där- för har vi inköpskontor på plats i Asien som ansvarar för den dagliga kontakten med våra leverantörer, gör kvalitetskontroller och ins- pektioner. Här arbetar vår duktiga CSR-per- sonal som är utbildade och erfarna kring arbets- villkor och miljöaspekter inom produktionen. Det är en förutsättning för att vi ska kunna bidra till långsiktiga förändringar. Krav på leverantörens arbetsvillkor Mac One använder den uppförandekod som tillämpas av medlemmar i BSCI (Business Social Compliance Initiative). Den ställer bland annat krav på minimilön, reglerad ar- betstid och att inget barnarbete får förekom- ma. Som medlem i BSCI har vi också ett åtagande att låta leverantörer bli granskade av ett oberoende testinstitut. Vi arbetar således både med interna och externa ins- pektioner. Det är en kvalitetssäkring för oss, våra leverantörer och för dig. En BSCI-rapport är inget certifikat. Det är ett verktyg för att kunna övervaka och följa upp produktionen på ett systematiskt sätt. Även den bästa leverantören kan ha brister och då måste det finnas ett system för att upptäcka och åtgärda problemen. BSCI är också ett bra sätt för oss företag att samarbeta. Idag är över 1300 företag från hela världen medlemmar. Det ger oss en starkare röst och ett större inflytande. Vårt moderbolag New Wave Group har undertecknat Bangladesh Accord, ett inter- nationellt avtal mellan företag och fackför-