Tervahiihto Sanomat helmi-maaliskuu 2018 | Page 24

Tervahiihto on avoin kehitysfoorumi ja sporttisten ihmisten yhteisö Osaamiskartta ohjaa oikeaan suuntaan Selvitämme luottamuksellisesti ja ammattitaidolla hen- kilöstön vahvuudet ja osaamisten sopivuuden yrityksen tavoitteisiin. Autamme tunnistamaan piilevät potentiaalit ja saamaan asiantuntijuuden käyttöön ja kasvamaan. Tun- nistamme myös ”osaamisgapit”, jotka tunnistamalla ja joita kehittämällä varmistetaan kilpailukyky. Yrityksen arvot he- räävät eloon toimivilla osaamisenjohtamisen prosesseilla, joihin kompetenssikartta ohjaa. Osaamiskartan avulla tunnistetaan omat osaamiset, vah- vuudet ja alueet, joihin haluatte jatkossa panostaa enem- män. Osaamiskartan avulla oman työn hallinta paranee, am- matillinen identiteetti vahvistuu ja omat urasuunnitelmat selkiytyvät. Samalla johto saa tietoa henkilöstön potentiaa- lista ja kaikesta mihin yrityksenne pystyy. Kompetenssikar- toituksella saadaan myös suuntaa siihen, mitä on syytä vah- vistaa ja kehittää. Henkilöstö on yrityksen tärkein pääoma Yrityksen tärkein pääoma on sen henkilöstö. Erityisesti luovilla aloilla ja tietotyössä yrityksen menestys perustuu henkilöstön ammatilliseen osaamiseen ja kykyyn luoda uutta tietoa sekä tehdä yhteistyötä. Tietotyö on ongelman- ratkaisua, kehittämistä, tiedonhakua ja -hankintaa, tiedon jalostamista, välittämistä sekä tiedon analysointia. Lisäksi tarvitaan tehokasta luotettavaan tietoon perustuvaa päätök- sentekoa. Johdon on tärkeää luoda edellytykset tietojohta- misen kulttuurille ja käytännöille. Käytännössä osaamisen- johtaminen kulminoituu siihen, miten hyvin organisaation arvot saadaan elämään. Ota yhteyttä ja sovi ilmainen pikakonsultaatio! Päivi / [email protected] Directoran Päivi Lohikoski on uudistanut Tervahiihdon toimintaa vuoden 2015 keväästä saakka yhdessä Jani ja Maija Oravamäen kanssa. Monialaisen tietojohtamis- ja viestin- täosaamisen avulla Päivi on rakentanut Tervahiihdosta avointa foorumia, johon ihmiset voivat tulla kehittämään itseään ammatillisesti tai tulla verkostoitumaan muiden saman- henkisten ihmisten kanssa. Yritykset voivat kehittää ja testata palvelujaan ja tuotteitaan Tervahiihdossa. Tervahiihdossa tehdään nykyisin mm. työharjoitteluja ja yliopiston har- joitustöitä. Päivi on mukana myös Olympiakomitean Johtaa kuin nainen -koulutuksessa mentorinaan Marjo Matikainen-Kallström. Oulun urheilujohtamiseen on tullut sen mu- kana uutta virtaa. Kaikki lähti liikkeelle arvojen määrittelystä ja visiosta. Tervahiihdossa ne ovat: iloa ja elä- myksiä kestävyysliikunnalla ympäri vuoden, sinnikkyys, rakkaudesta luontoliikuntaan ja nousujohteinen kehitys. Visiona on olla jälleen Suomen suurin massahiihtotapahtuma. Yhteisöissä menestys riippuu siitä, miten hyvin arvot saadaan elämään. Tähän päästään tavoitteellisella johtamisella ja viestinnän käytännöillä. Aika- ja taloudellisten resurssien niukkuus pakottaa luovuuteen ja ekosysteemimäiseen toimintaan. Tervahiihto tarjoaa mahtavan foorumin liikunnallisten ihmisten tapaamiseen ja uusien kumppanuuksien sol- mimiseen. Ota yhteyttä ja keskustellaan miten Directora ja Tervahiihto voisi vahvistaa ja tukea teidän yhteisöä. Ja jos haluat tulla mukaan Tervahiihto 130 vuotta juhlavuoden 2019 valmisteluihin ja yhteistyökumppaniksi, niin ole yhteydessä! Päivi Lohikoski Tietojohtaminen ja viestintä, toimitusjohtaja, FT tuotantotalous, FM viestintä ja informaatiotutkimus 044 572 5584, [email protected]