Tervahiihto Sanomat helmi-maaliskuu 2018 | Page 16

Kirjoittaja: Päivi Lohikoski Sisäisellä motivaatiolla tulosta! Motivaatio on alun perin johdettu latinankielen sanasta ”movere”, joka tarkoittaa liikkumista. Motivaatio määrää, mihin henkilö suuntaa resurssinsa ja millä aktiivisuudella, intensiteetillä ja kuinka ahkerasti yksilö toimii. FLOW taas on upea tila, jossa tuntuu niin kuin kaikki olisi mahdollista. Tässä inspiroivassa blogisarjassa esittelemme Ter- vahiihtäjä -pariskuntia, jotka kertovat siitä mikä heitä motivoi. Saamme myös vinkkejä siihen, mikä auttaa, kun motivaatio on hukassa. Motiivit ja motivaatio ohjaavat meitä siinä käymmekö ennen töihin lähtöä esimerkiksi juoksu- tai pyörälenkillä tai jaksamme pukea treenivaatteet pääl- le marraskuun loskakeleillä ja lähteä lenkille. Motivaation avulla voimme asettaa itsellemme tavoitteita, joita kohti pyrimme omalla työllä. Päämää- riin päästäksemme teemme erilaisia asioita, joiden uskomme johtavan ha- luttuun lopputulokseen. Motivaatio auttaa meitä myös säilyttämään mie- lenkiinnon tehtävässä ja auttaa pitkä- jänteisessä työssä kohti tavoitteita. Flow puolestaan perustuu sisäiseen motivaatioon ja sen ansiosta ihminen voi syventyä tekemiseen niin, että me- nettää ajan ja paikan tajun ja keskittyy täysin tekemiseensä eläen hetkessä. Flowssa ihminen haluaa jatkaa teke- mistä, oppimista ja kehittymistä. Flow on mahdollista saavuttaa tilanteessa, jossa koettu haaste ja koetut kyvyt ovat korkealla tasolla, mutta kuitenkin tasa- painossa. Jos toiminnassa ei ole riittävästi haas- tetta suhteessa yksilön osaamiseen, hän tylsistyy helposti tekemiseensä. Päinvas- toin, jos haaste on liiaksi yksilön omien taitojen yläpuolella ja yksilö tuntee epä- onnistuvansa, hän ahdistuu. Molemmis- flow-tilan ja uppoutua täysin tekemi- seensä. Sisäisen motivaation ansiosta ihmiset tekevät asioita koska se on nautittavaa tai kiinnostavaa. Tällainen tekeminen yleen- sä kannattaa, koska se johtaa luovuuteen ja oppimiseen. Sisäinen motivaatio on yhteydessä positiivisiin tunteisiin, raken- Sisäisestä motivaatiosta on kyse silloin, kun toiminta tehdään ilman ulkoisia tekijöitä, kuten ulkoista palkintoa. Sisäisesti motivoitunut ihminen osallistuu toimintaan puhtaasta nautinnosta ja ilosta. sa tapauksissa on vaarana, että yksilön motivaatio laskee. Onkin tärkeää, että toiminnan haastetaso asetetaan yksilön taitojen ja osaamisen mukaan. "Choose your battles!" Tällöin yksilö voi saavuttaa tavaan käyttäytymiseen ja ajatuksiin, ja siten se on hyvinvoinnin tärkeä osa. Sisäinen motivaatio linkittyy kiinteästi valmiiksi saatuihin menestyksekkäisiin projekteihin ja asioiden valmistumiseen. Vapaus lähtee ihmisen tarpeesta kokea itsensä kyvykkääk- si ja kokea itsemääräämisoikeutta eli ihminen haluaa olla vapaa ulkopuolisesta ohjauksesta ja päättää itse omista tekemisistään. Urheilussa oman kehon tuntemusten kuun- teleminen ja kunnioittaminen kuuluvat myös vapauteen. Tutkimusten mukaan liiallinen kontrolli laskee paitsi sisäis- tä motivaatiota, ne myös laskevat ihmisen luovuutta. Kes- tävyysurheilussa vapauden tunne voi myös tarkoittaa syvää yhteyttä luontoon, kun saa vaeltaa tai hiihtää kauniissa erä- maassa ilman aikatauluja. Kiireisessä oravanpyörässä juuri urheilun tuoma vapauden tunne voi olla se tärkein motivaa- tiotekijä. Tavoitteellisuus ja tarkoitus t arkoittavat, että henkilö kokee tekemisensä tärkeäksi ja että hän tähtää johonkin it- seään suurempaan. Urheilussa voi olla kyse esimerkiksi ta- pahtumaan ilmoittautumisesta. Sankarihiihtäjämme Pentti Lievonen kertoi blogissamme kuinka hän on selvinnyt saira- uksista ja leikkauksista Tervahiihdon avulla. Kun tavoittee- na on hiihtää Tervahiihto, on aina syy ponnistaa lenkille ja kuntoutua sairauksista. Pentti onkin hiihtänyt Tervahiihdon joka vuosi jo vuodesta 1962. Kompetenssi tarkoittaa sarjaa erilaisia taitoja, joita ihmi- nen kykenee käyttämään sujuvasti eri tilanteissa eli ihminen tuntee olevansa hyvä siinä mitä tekee. Hiihtotekniikkojen hallinta, suunnistus- tai vaikkapa maastopyörätaitojen hal- linta voi antaa pystyvyyden tunteen, joka koukuttaa ja mo- tivoi oppimaan lisää. Tapahtumiin osallistuminen ja se, että osaa esimerkiksi valita oikeita strategioita eri reiteille on osa kilpailukompetenssia. Kehittyminen tarkoittaa sitä, että yksilö saa valita tavan, jolla pyrkii kohti tavoitetta, jonka hän itse kokee mielek- kääksi. Lisäksi on tärkeää, että ihminen tuntee kehittyvänsä asteittain matkalla kohti päämäärää. Tällä matkalla erilaiset mittarit ja kannustava sekä rehellinen palaute ovat tärkeitä. Kehittymistä voi tapahtua esimerkiksi lihaskunnossa, kes- tävyyskunnossa, kehonkoostumuksessa tai vaikkapa hiihto- tekniikkojen hallinnassa. Eri ihmisillä eri motivaatiotekijät vaikuttavat eri tavoin ja siksi meitä on liikkujinakin monenlaisia. Lähteet Thomas, K. W. (2000) Intrinsic motivation at work – Building energy & commitment. San francisco: Berrett- Koehler Publishers Inc. (kuva) Lohikoski, P. (2011) Renewal and personal mastery in knowledge-based organizations. The case of a Finnish ICT- company. Ethical Issues and Social Dilemmas in Knowled- ge Management: Organizational Innovation. IGI Global.