Teknologi Pendidikan 2012 - Page 20

6.0 Menjadikan laman web kita sebagai laman web komuniti. WordPress.com menyediakan fungsi yang membolehkan kita menjadikan laman web atau blog yang dibangunkan menjadi laman web komuniti. Laman web komuniti bermaksud semua pengunjung boleh mengirim serta menyumbangkan kiriman yang akan disiarkan dalam laman web yang kita bangunkan. Terdapat empat kategori pengguna bagi tujuan ini. i. Administrator Administrator mempunyai pemilikan y [??[?Z\?Y\[X[??X?X[??X?[??[??[?[???ZY[X?X]?X?\?[??]\[?X[??Z?Z[?Z?K?[?XB??[?[???ZZ?HYZ[?\??]?X?Y[???[?[?Z?Y[\[?XZH[Z[Z?[??[?Z\??X?] ???ZK???Y]??[??[??[??]]H[???[?HX[???\?\?[?[??X?Y?ZHY]???ZY[?ZX\??Y[??Y][?Y[X?X[??X[?K[X[?H?\?[X[?]]H[[X[???[?[??Y]???Y?H??ZY[]X]?ZZ??Z[[?[YZ??H[[H?\?[X[????ZZK???]]??[??[??[??]]H[???[?HX[???\?\?[?[??X?Y?ZH]]?[?XH??Z?Y[?ZX\?Y[??Y][?Y[X?X[???\?[X[?Y\?Z?H?ZZ?K?Y\?Z?H?Y?B???ZY[]X]?ZZ??Z[[?[YZ??H?\?[X[?Y\?Z?K???]???????X?]??[??[??[??]]H[???[?HX[???\?\?[?[??X?Y?ZH???X?]?[H??Z?Y[??Y]?\?[X[?Y\?Z?H]\HYZ???ZY[?ZX\??[??\?[X[?\??X?] ??\X?[HY\?Z?HY[X?X]?\?[X[??\?[X[?\??X?]\?HY[?\]?[??\?Z[?\?\YHYZ[?\??]??X?[[H??Z\?X\??[???][Z?\?[X[??\??X?]\?X\??[??\?[X[?\??X?]YZ???ZY?HYY]?Z???X?]????[?Z?Y[?]\?[?[??[??[??]]H[???[?H?\YH?]Y??KZ?]Y??H[?K??X?\?\H[???Z\?H[Z?Z?[???????\??H?H?ZY?X[?\?\??[??Z?[??]\???NB??