SYHealth HIPAA Notice of Privacy Practices TAGALOG June 2020 - Tagalog

HEALTH INSURANCE PORTABILITY and ACCOUNTABILITY ACT of 1996 (HIPAA) Abiso sa mga Gawi sa Pagkapribado (Notice of Privacy Practices, NPP) ANG ABISONG ITO AY NAGLALARAWAN KUNG PAANO GAGAMITIN AT IBUBUNYAG ANG MGA MEDIKAL NA IMPORMASYON TUNGKOL SA IYO AT KUNG PAANO MAA-ACCESS ANG MGA IMPORMASYONG ITO. PAKIBASA PO NANG MABUTI ITO. Petsa ng Pagpapatupad: Hulyo 1, 2017 Ang San Ysidro Health (SYHealth) ay kasali sa San Diego Health Connect (Health Information Exchange, HIE) kasama ng iba pang tagapagdulot ng serbisyong pangangalagang pangkalusugan at mga organisasyon. Maliban kung pipillin mong Huwag Sumali (Opt-Out) ang mga protektadong impomasyon sa kalusugan mo (protected health information, PHI), ay ibabahagi sa HIE ng inyong rehiyon, na ibabahagi sa mga ibang organisasyong kasama ang mga departamento ng pampublikong kalusugan, health plans at iba pang kasamang healthcare providers. Para sa karagdagang impormasyon sa pag-sali (Opt-In) o hindi pag-sali (Opt-Out), makipag-ugnayan sa Medical Records Department ng SYHealth.