Suzuki Kataloge Suzuki Scooter 2018 | Page 3

S u z u k i T e c h n i k w i r d k o n t i n u i e r l i c h w e i t e r e n t w i c k e l t . M o t i o n T r a c k B r e m s s y s t e m B e i m M o t i o n T r a c k B r e m s s y s t e m e r f a s s t d i e s o g . I M U SDTV ( I n e r t i a l M e a s u r e m e n t U n i t ) e x a k t d i e F a h SCEM r z e u g b e - SRAD w e g u n g u m d i e 3 R a u m a c h s e n u n d t r ä g t d a m i t z u r o p t i m a l e n F a h r z e u g s t a b i l i t ä t b e i . B e i d e r G S X - R 1 0 0 0 h ä l t d a s S y s t e m b e i m h a r t e n B r e m s e n d a s H e c k u n t e n , b e i d e r G S X - R 1 0 0 0 R o p t i m i e r t e s z u d e m d e n B r e m s d r u c k i n S c h r ä g l a g e . A u c h b e i d e r V - S t r o m w i r d n i c h t n u r a u f d e r G e r a d e n , s o n d e r n a u c h b e i m B r e m s e n i n S c h r ä g l a g e o p t i m a l e S t a b i l i t ä t h e r g e - s t e l l t . H i g h - E n d SDTV T r a k t i o SCEM n s k o n t SRAD r o l l e ( M o t i o n T r a c k T C S ) SDTV SCAS S-DMS D i e v e r b e s s e r t e S u z u k i T r a k t i o n s k o n t r o l l e s t e l l t 1 0 v e r s c h i e d e n e M o d i z u r W a h l . D i e E i n s t e l l u n g k a n n b e i g e s c h l o s s e n e r D r o s s e l k l a p p e w ä h r e n d d e r F a h r t g e ä n d e r t w e r d e n . M o t i o n T r a c k T C S ü b e r w a c h t k o n t i n u i e r l i c h s e c h s v e r s c h i e d e n e S e n s o r e n u n d r e g e l t m i t t e l s A n p a s s u n g v o n Z ü n d z e i t p u n k t u n d SAIS D r o SDTV s s e l k l a p p SCEM e n s t e l l u n SRAD g s o f o r t d i SCAS e M o t o r l e S-DMS i s t u n g h e r u n t e r , w e n n u n z u l ä s s i g e r S c h l u p f a m R a d d r o h t . M o t i o n T r a c k T C S w e r t e t d i e S e n s o r s i g n a l e a l l e 4 M i l l i s e k u n d e n a u s u n d r e a g i e r t s o ä u ß e r s t s c h n e l l u n d p r ä z i s e . A u c h h i e r w e r d e n d i e D a t e n d e s h o c h - p r ä z i s e n L a g e s e n s o r s I M U ( I n e r t i a l M e a s u r e m e n t U n i t ) a u s g e w e r t e t , m i t d e n e n d a s S t e u e r g e r ä t ( E C M ) j e d e r z e i t d i e L a g e v e r ä n d e r u n g d e s M o t o r r a d e s u m SET d i e SCEM 3 R a u m a c SRAD h s e n e r f a SCAS s s t ( N i c k - S-DMS , R o l l - u n d SAIS G i e r - b e w e g u n g ) . S C A S – S u z u k i C l u t c h A s s i s t S y s t e m SCAS SAIS S u z u k i E a s y S t a r t D i e K u p p l u n g m i t R ü c k d r e h m o m e n t - B e g r e n z e r ( A n t i - H S-DMS o p p i n g ) m SAIS a c h t h a r t e SET s H e r u n t e ABS r s c h a l t e EURO3 n u n k r i t i s c h . I n d i e K u p p l u n g s n a b e i n t e g r i e r t e R a m p e n r e d u z i e r e n i m S c h i e b e b e t r i e b d e n A n p r e s s d r u c k d e r K u p p l u n g s - s c h e i b e n u n d e r m ö g l i c h e n s o d a s k o n t r o l l i e r t e R u t - s c h e n d e r K u p p l u n g . U n t e r L a s t e r h ö h e n a n d e r e R a m p e n d e n A n p r e s s d r u c k , w a s d i e K u p p l u n g s f e d e r n u n t e r s t ü t z t , d i e d e s h a l b f ü r l e i c h t e r e B e t ä t i g u n g d e r K u p p l u n g s c h w ä c h e r a u s g e l e g t w e r d e n k ö n n e n . Z u m S t a r t e n d e s M o t o r s h ä l t d e r F a h r e r n o r m a l e r - w e i s e d e n S t a r t e r k n o p f s o l a n g e g e d r ü c k t , b i s d e r M o t o r a n s p r i n g t . M i t d e m S u z u k i E a s y S t a r t S y s t e m g e n ü g t d a f ü r e i n k u r z e s A n t i p p e n . D a s S t e u e r g e r ä t e r k e n n t d a s S i g n a l u n d l ä s s t d e n A n l a s s e r d r e h e n b i s d e r M o t o r l ä u f t . L o w R P M A s s i s t Ü b e r d i e L e e r l a u f r e g e l u n g w i r d d i e M o t o r d r e h z a h l b e i m A n f a h r e n u n d b e i l a n g s a m e r F a h r t g e r i n g f ü g i g a n g e h o b e n . D i e s e F u n k t i o n e r m ö g l i c h t e i n e n s a n f t e r e n S t a r t u n d e i n e b e s s e r e K o n t r o l l e b e i l a n g s a m e r F a h r t , w i e z . B . i m S t o p - a n d - G o - V e r k e h r . S A I S – S u z u k i A d v a n c e d I m m o b i l ABS i s e r S y EURO3 s t e m SET D i e e l e k t r o n i s c h e W e g f a h r s p e r r e S A I S v e r h i n d e r t m i t t e l s I d e n t i f i z i e r u n g s c o d e u n d T r a n s p o n d e r i m Z ü n d s c h l ü s s e l d a s u n e r l a u b t e S t a r t e n d e s M o t o r r a d s . S R A D – S u z u k i R a m A i r D i r e c t S E T – S u z u k i E x h a u s t T u n i n g SET SDTV A B S B r e m s a n l a g e ABS SDTV SCEM SRAD E i n e s e r v o g e s t e u e r t e K l a p p e i m A b g a s r o h r r e g u l i e r t ABS d e n A b g a EURO3 s g e g e n d r u c k j e n a c h M o t o r d r e h z a h l . B e i n i e d r i g e r D r e h z a h l r e d u z i e r t d i e K l a p p e d e n D u r c h - l a s s u n d e r h ö h t s o d e n G e g e n d r u c k f ü r m e h r D r e h m o m e n t . SCEM SRAD S - D M S – S u z u k i D r i v e M o d e S e l e c t o r SCAS D a s A n t i b l o c k i e r s y s t e m v e r h i n d e r t b e i m B r e m s e n a u f u EURO3 n t e r s c h i e d l i c h g r i f f i g e r F a h r b a h n o d e r b e i V o l l b r e m - s u n g e n e i n B l o c k i e r e n d e r R ä d e r . E s ü b e r w a c h t 5 0 M a l p r o U m d r e h u n g d i e R a d d r e h z a h l u n d d o s i e r t d i e B r e m s k r a f t e n t s p r e c h e n d d e r v e r f ü g b a r e n T r a k t i o n . T C S – T r a k t i o n s k o n t r o l l e D i e T r a k t i o n s k o n t r o l l e ü b e r w a c h t k o n t i n u i e r l i c h d i e D r e h z a h l v o n V o r d e r - u n d H i n t e r r a d s o w i e d i e S e n - s o r e n f ü r D r o s s e l k l a p p e n s t e l l u n g , M o t o r d r e h z a h l u n d e i n g e l e g t e n G a n g . D i e M o t o r l e i s t u n g w i r d d u r c h A n - p a s s u n g v o n Z ü n d z e i t p u n k t u n d L u f t z u f u h r g e d r o s - s e l t , s o b a l d u n z u l ä s s i g e r S c h l u p f a m R a d f e s t g e s t e l l t w i r d – f ü r s a n f t e s E i n w i r k e n d e r T r a k t i o n s k o n t r o l l e . D a m i t s o r g t s i e f ü r m e h r S i c h e r h e i t u n d e n t s p a n n - t e r e s F a h r e n . www.ginzinger.at D i e L u f t e i n l ä s s e s i n d n a h e a n d e r F a h r z e u g m i t t e i m B SCAS e r e i c h d e S-DMS s g r ö ß t e n SAIS S t a u d r u c k SET s p o s i t i o n ABS i e r t f ü r EURO3 o p t i m a l e A n s a u g l e i s t u n g u n d h ö h e r e M o t o r l e i s t u n g b e i h o h e n G e s c h w i n d i g k e i t e n . S-DMS D e r F a h r e r k a n n e i n e s v o n m e h r e r e n M a p p i n g s a u s - w ä SAIS h l e n u n d d SET a m i t d a s ABS A n s p r e c EURO3 h v e r h a l t e n a u f d i e j e - w e i l i g e F a h r s i t u a t i o n a b s t i m m e n w i e e n g e , k u r v e n - r e i c h e S t r a ß e n o d e r e i n e s c h n e l l e R e n n s t r e c k e . D e r F a h r g e n u s s w i r d g e s t e i g e r t d u r c h d i e A n p a s s u n g a n u n t e r s c h i e d l i c h e F a h r s i t u a t i o n e n .