Solships - Solstad Offshore ASA 04/2010 - Christmas edition

Hilsen fra sjøfolket – Normand Aurora J U L E m a g a s i n f o r s o l s t a d o f f s h o r e a s a – 4 1 . å r g a n g – J ule n 2 0 1 0 Utdrag av årets saker / Some higHlights this year Solships - 41. årgang – julen 2010 Skipsdåper Naming ceremonies Solstad Grønne Operasjoner Solstad Green Operations Johannes Solstad 80 år Johannes Solstad 80 years