Solships - Solstad Offshore ASA 04/2009 - Christmas edition

Hilsen fra sjøfolket – Normand Aurora N y h e t s m a g a s i n f o r s o l s ta d o f f s h o r e a s a – 4 0 . å r g a n g – J u l e n 2 0 0 9 Utdrag av årets saker / Some higHlights this year Sjøsetting av DLBen i Indonesia DLB launched in Indonesia Rederikonferansene 2009 Company conferences 2009 Julehilsener fra skip og avdelinger Greetings from Solstad employees Jubileumsartikkel om rederiets skip. Anniversary article Solstad-vessels