Smurtas prieš vaikus zurnalas_sp16-m - Page 16

LIETUVOS TEISIŲ RESPUBLIKOS APSAUGOS VAIKO PAGRINDŲ TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS APSAUGOS ĮSTATYMAS ĮSTATYMAS, 1996 METAI Labai svarbus poslinkis, užtikrinant vaiko Vaiko teisės apsaugos pagrindų įstatymo teisių apsaugą Lietuvoje, buvo Vaiko teisių deklaruojamas tikslas – gerinti vaikų teisinę kontrolieriaus institucijos įsteigimas. Lietuvos apsaugą Respublikos šalyje, Lietuvos nustatant Respublikos suderintus su Konstitucija ir skelbia, Konstitucijos kad Lietuvoje 73 straipsnis veikia specialūs tarptautinės teisės normomis bei principais valstybės pareigūnai (kontrolieriai). Siekiant vaiko teisių ir laisvių gynimo pagrindus. užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Atsižvelgiant į specifinę vaiko padėtį šeimoje kituose ir visuomenėje, nacionalinės teisės tradicijas, susitarimuose buvo nustatytos pagrindinės vaiko teisės, įsipareigojimus, buvo parengtas ir 2000 m. laisvės bei pareigos, šių teisių ir laisvių gegužės 25 d. Seimo priimtas Lietuvos apsaugos Respublikos vaiko garantijos. Šis įstatymas taip pat reguliavo kontrolieriaus apsaugos vaiko elgesio kontrolės bei jo atsakomybės pagrindinis tikslas – sudarė teisines prielaidas, pagrindines sąlygas, nustatė tėvų, kitų fizinių leidžiančias užtikrinti Jungtinių Tautų vaiko ir juridinių asmenų atsakomybės už vaiko teisių konvencijos ir kitų su vaiko teisių teisių pažeidimus bendrąsias nuostatas, vaiko apsauga teisių apsaugos institucijų sistemą ir jų veiklos įgyvendinimą Lietuvoje, taip pat kontroliuoti teisinius pagrindus. Taip pat šiuo įstatymu valstybės, savivaldos, nevalstybinių institucijų buvo siekiama saugoti vaiką nuo neigiamos bei organizacijų ir privačių asmenų veiklą, dėl socialinės aplinkos. Kalbant apie fizinį smurtą kurios gali būti pažeidžiamos vaiko teisės ir jo prieš vaiką, šio pagrindo įstatymu, buvo teisėti nustatyta bei gynimo administracinė atsakomybė, tai ko svarbiausiosios ir baudžiamoji sovietmečiu nebuvo įstatymuose bei įtvirtintas susijusių interesai. tarptautiniuose nuostatas teisių apsaugos įstatymas, teisės Vaiko bei aktų teisių kurio nuostatų apsaugos kontrolieriaus rekomendacijų įgyvendinimo pagrindinis kriterijus yra šio pareigūno išskirta. Pagal Lietuvos Respublikos vaiko autoritetas, todėl itin svarbu, kad vaiko teisių teisių apsaugos įstatymą, 8 skyrių, buvo apsaugos kontrolierius būtų nepriklausomas. nustatytos pagrindinės vaiko pareigos, jo Pagal Lietuvos Respublikos Vaiko teisių atsakomybės ir elgesio taisyklės. apsaugos kontrolieriaus įstatymą, viena iš pagrindinių pareigų teikti Respublikos SEIMO Prezidentui, Seimui ir Vyriausybei pasiūlymus PRIIMTAS Lietuvos Respublikos VAIKO dėl priemonių vaiko teisių ir jo teisėtų interesų 2000 M. GEGUŽĖS 25 D. apsaugai pagerinti, dėl galiojančių teisės aktų 16