Smurtas prieš vaikus zurnalas_sp16-m - Page 13

politinio ir ekonominio raštingumo, dorinės ugdymą orientuotą būtent į vaiko poreikius. kultūros brandos. Šie visuomeninio gyvenimo Mokyklose griežtos tvarkos, fizinių bausmių pokyčiai įmanomi tik radikaliai reformuojant nėra. Mokykla gina vaiko teises, interesus. Lietuvos švietimą, keliant jam iš esmės naujas Vaiko, mokinio vaidmuo visuomenėje įgavo užduotis. Nes švietimas – pamatinis visuomenės kitą raidos individualumą, veiksnys, pagrindas. Kita visų vertus, socialinių reformų švietimas pavidalą. Ugdymas tenkinami orientuotas vaiko į poreikiai, įstengs sudaromos individualios ugdymosi programos deramai atlikti savo vaidmenį tik tuomet, kai jo pagal vaiko galimybes. Atsiranda vis naujos raida lenks bendrąją visuomenės raidą (Lietuvos galimybės, pasirenkamos mokyklos, norimos švietimo koncepcija). Po truputį šios idėjos studijų programos ne tik Lietuvoje, bet ir įsigaliojo ir užsienio šalyse. Vaikas visuomenės vadovaujamasi Vykdomos iki programos. Pedagogai nuolat tobulina savo dažniau Vis ir smurto kurią ir gina svarbiausia jomis šiol. dalimi, tapo patyčių įstatymai. prevencinės kvalifikaciją garsiau kalbama apie vaiko individualumą, LITERATŪRA 1. Bankauskienė N. 2000. Filologinio ugdymo virsmas Lietuvoje integracini kontroversij fone: edukologinis žvilgsnis į XVI amžių. Socialiniai mokslai: 3 (24): 46 – 54. 2. Bruzgelevičienė R., Žadeikaitė L. 2008. Ugdymo paradigmų kaita XX – XXI a. sandūroje – unikalaus Lietuvos švietimo istorijos reiškinys. Pedagogika: 89: 18 – 28. 3. Lietuvos švietimo įstatymas 1991. https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480?jfwid=ky1at0v67 (žiūrėta 2019 - 04 – 25) 4. Lietuvos švietimo koncepcija 1992. https://www.smm.lt/uploads/documents/kiti/koncepcija1.htm (žiūrėta 2019 - 04 – 25) 5. Raudys V. 2001. Tautinis ir religinis auklėjimas tarpukario Lietuvos mokykloje. (269 – 291). 6. Žilionis J. 2002. Švietimas Lietuvoje XX a.: praradimai ir atradimai. Pedagogika: 60 (16 – 20). 13