SLOVILCO Slovilco1 2019-nahlad

vyšlo vďaka fi nančným prostriedkom MPSVR SR 1/2019 XVII. ro čník R O STO M I A • U Vydáva SLOVILCO Slovenské združenie stomikov, Hurbanova 23, MARTIN