SLOVILCO Slovilco2 2019 www

vyšlo vďaka fi nančným prostriedkom MPSVR SR 2/2019 XVII. ro čník R O STO M I A • U Vydáva SLOVILCO Slovenské združenie stomikov, Hurbanova 23, MARTIN