SLOVILCO 2/2018 Slovilco 2 2018

vyšlo vďaka fi nančným prostriedkom MPSVR SR 2/2018 XVI. ro čník R O STO M I A • U Vydáva SLOVILCO Slovenské združenie stomikov, Hurbanova 23, MARTIN