Sköna Marie AW20 - Page 32

PAX SCANDINAVIA AB Stubbengatan 2 . 703 44 ÖREBRO | Tel : + 46 ( 0 ) 19 - 20 92 10 | Fax : + 46 ( 0 ) 19 - 20 92 20 www . paxscandinavia . se | www . skonamarie . se

Hållbara skor för en hållbar framtid .

På PAX Scandinavia skapar vi skor som ska hålla länge och vara snälla mot fötterna . Det är en självklarhet för oss . Vi tycker också det är viktigt att vi är snälla mot vår värld , och alla som lever i den , så att dagens behov inte äventyrar framtiden . Det gör vi genom att ta ansvar och arbeta medvetet mot en hållbar produktion .
Det som gör störst skillnad är hur vår dagliga verksamhet bedrivs . Vi arbetar aktivt med att integrera hållbarhetsfrågorna i vår kärnverksamhet . Här berättar vi om några av våra viktiga initiativ :
För oss är det viktigt att våra produkter inte innehåller några farliga , eller förbjudna ämnen . Därför ingår vi genom vår koncern New Wawe Group i Swereas Kemikalie-grupp , där vi tar del av den senaste informationen om lagar och regler . Vi arbetar med att reducera och byta ut kemikalier till bästa tillgängliga alternativ , i linje med god tillverkningssed och miljöbalkens allmänna hänsynsregler .
Våra leverantörer måste följa de krav och restriktioner som framgår av vår kemikalielista . Listan är utformad efter gällande lagstiftning , så som REACH , samt med hänsyn till olika branschrekommendationer och standarder . Detta medför att kraven som helhet ofta är striktare än aktuell lagstiftning . Vi gör även kontroller för att säkerställa att kraven följs .
Vi har ett stort ansvar när vi producerar skor i länder som inte kommit lika långt som Sverige när det gäller arbetsvillkor och miljöfrågor . Många av utmaningarna beror på fattigdom och bristande välfärdssystem . Genom interna och externa inspektioner försäkrar vi oss om att leverantörerna lever upp till både nationella lagar och regler , så väl som internationella konventioner .
Vi använder den uppförandekod som tillämpas av medlemmar i amfori BSCI Den ställer bland annat krav på minimilön , reglerad arbetstid och att inget barnarbete får förekomma .
Som medlem i amfori BSCI har vi även ett åtagande att låta leverantörer granskas av ett oberoende testinstitut .
Det är en kvalitetssäkring för oss , våra leverantörer och för dig . Inom vår koncern New Wave Group strävar vi efter samlastning mellan bolagen , så att containrar och laster alltid är fyllda vid transport , för att minimera miljöpåverkan . En annan central del handlar om att påverka de rederier och transportföretag som vi samarbetar med . Det gör vi exempelvis genom vårt medlemskap i ” Clean Shipping Index ”. Nätverket utvärderar och sätter press på speditörer och rederier för att förbättra deras miljöprestanda . Framtidens sjöfart är avgörande för både global handel och målet om minskade utsläpp .
Vi vill också hjälpa dig som kund att göra medvetna inköp , då vi är övertygade om att kundernas köpbeslut och konsumtionsmönster är avgörande för att kunna driva en hållbar utveckling på sikt . Faktum är att kunder väljer de produkter och företag de vill stötta och som blir framgångsrika på marknaden .
Du kan läsa mer om vårt arbete med CSR och hållbarhet på vårt moderbolags hemsida www . nwg . se .

PAX SCANDINAVIA AB Stubbengatan 2 . 703 44 ÖREBRO | Tel : + 46 ( 0 ) 19 - 20 92 10 | Fax : + 46 ( 0 ) 19 - 20 92 20 www . paxscandinavia . se | www . skonamarie . se

VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL .
Hållbara skor för en hållbar framtid. På PAX Scandinavia skapar vi skor som kemikalielista. Listan är utformad efter Det är en kvalitetssäkring för oss, våra ska hålla länge och vara snälla mot gällande lagstiftning, så som REACH, leverantörer och för dig. fötterna. Det är en självklarhet för oss. samt med hänsyn till olika bransch- Inom vår koncern New Wave Group Vi tycker också det är viktigt att vi är rekommendationer och standarder. strävar vi efter samlastning mellan bo- snälla mot vår värld, och alla som lever Detta medför att kraven som helhet ofta lagen, så att containrar och laster alltid i den, så att dagens behov inte även- är striktare än aktuell lagstiftning. är fyllda vid transport, för att minimera tyrar framtiden. Det gör vi genom att Vi gör även kontroller för att säkerstäl- miljöpåverkan. En annan central del ta ansvar och arbeta medvetet mot en la att kraven följs. handlar om att påverka de rederier och hållbar produktion. transportföretag som vi samarbetar Vi har ett stort ansvar när vi producerar med. Det som gör störst skillnad är hur vår skor i länder som inte kommit lika långt Det gör vi exempelvis genom vårt dagliga verksamhet bedrivs. Vi arbetar som Sverige när det gäller arbetsvillkor medlemskap i ”Clean Shipping Index”. aktivt med att integrera hållbarhets- och miljöfrågor. Nätverket utvärderar och sätter press frågorna i vår kärnverksamhet. Här Många av utmaningarna beror på fat- på speditörer och rederier för att för- berättar vi om några av våra viktiga tigdom och bristande välfärdssystem. bättra deras miljöprestanda. Fram- initiativ: Genom interna och externa inspektio- tidens sjöfart är avgörande för både ner försäkrar vi oss om att leverantö- global handel och målet om minskade För oss är det viktigt att våra produkter rerna lever upp till både nationella lagar utsläpp. inte innehåller några farliga, eller för- och regler, så väl som internationella bjudna ämnen. Därför ingår vi genom konventioner. Vi vill också hjälpa dig som kund att vår koncern New Wawe Group i göra medvetna inköp, då vi är överty- Swereas Kemikalie-grupp, där vi tar Vi använder den uppförandekod som gade om att kundernas köpbeslut och del av den senaste informationen om tillämpas av medlemmar i amfori BSCI konsumtionsmönster är avgörande för lagar och regler. Vi arbetar med att Den ställer bland annat krav på minimi- att kunna driva en hållbar utveckling reducera och byta ut kemikalier till lön, reglerad arbetstid och att inget på sikt. Faktum är att kunder väljer de bästa tillgängliga alternativ, i linje med barnarbete får förekomma. produkter och företag de vill stötta och god tillverkningssed och miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Våra leverantörer måste följa de krav som blir framgångsrika på marknaden. Som medlem i amfori BSCI har vi även ett åtagande att låta leverantörer gran- Du kan läsa mer om vårt arbete med skas av ett oberoende testinstitut. CSR och hållbarhet på vårt moder- och restriktioner som framgår av vår bolags hemsida www.nwg.se. PAX SCANDINAVIA AB Stubbengatan 2. 703 44 ÖREBRO www.paxscandinavia.se | | Tel: +46 (0)19 - 20 92 10 | Fax: +46 (0)19 - 20 92 20 www.skonamarie.se VI RESERVERAR OSS FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.