Senwesbel Annual Reports Senwesbel 2018/2019 Tussentydse Resultate - Page 9

AANTEKENINGE 1. AANDELE AANGEKOOP IN SENWES BEPERK Senwesbel se aandeelhouding in Senwes het vanaf 52,60% na 52,67% gestyg gedurende die tydperk. 198 901 aandele is aangekoop gedurende die tydperk. 2. NUWE BESIGHEID EN GROEPSTRUKTUUR 2.1 Besigheidsamevoegings: Staalmeester (Edms) Bpk Gedurende die periode het Senwes Equipment ‘n 75% belang in Staalmeester (Edms) Bpk (“Staalmeester”) verkry. Staalmeester dryf handel as ‘n agri-implementvervaardiger, invoerder en handelaar. Die effektiewe datum van die verkryging was 1 Oktober 2018. Senwes hou die belang deur een van sy volfiliale. Billike waarde van bates en laste verkry: SENWES GROEP STAALMEESTER (Edms) Bpk R’m R’m Billike waarde van netto bates A………… 21 21 Beheer verkry B………… 75% 100% Waarde van eiendom, aanleg en toerusting verkry C = (AxB)… 16 21 Totale teenprestasie betaal D………… 25 35 Klandisiewaarde E = (D-C)… 9 14 Die netto bates erken in die 31 Oktober 2018 tussentydse finansiële state is gebaseer op voorlopige assesserings terwyl die groep verdere ondersoek doen om te bepaal of daar apar- te identifiseerbare ontasbare bates en/of laste bestaan. 2.2 Verandering in eienaarskap: Prodist (Edms) Bpk Gedurende die tydperk het LRB sy belang van 25% in Prodist (Edms) Bpk aan Hinterland SA (Edms) Bpk verkoop. Na die transaksie hou Hinterland SA (Edms) Bpk 100% in Prodist (Edms) Bpk. 3. DIVIDENDE Die direksie het ‘n interim dividend van 21 sent per aandeel goedgekeur. Die laaste dag van verhandeling is 12 Desember 2018. Alle aandeelhouers geregistreer in die aandeelhouersre- gister soos op 12 Desember 2018 sal kwalifiseer vir die dividend. Betaling van die dividend sal op 14 Desember 2018 geskied. Dividendterughoubelasting van 20% sal van toepassing wees. 4. VOORWAARDELIKE AANSPREEKLIKHEDE Die Mededingingskommissie het ‘n aansoek op Senwes en Tradevantage beteken op 24 Augustus 2017 om beweerde oortredings van die skikkingsooreenkoms tussen die Mede- dingingskommisie en Senwes, wat deur die Tribunaal as ‘n hofbevel bekragtig is, na die Tribunaal te verwys met die versoek dat ‘n administratiewe boete gehef word. Senwes ontken enige oortredings en staan die versoek teen. Die saak sal voortgaan en die verhoor sal waar- skynlik eers gedurende Maart 2019 ‘n aanvang neem, met finale beslissing in Mei 2019. SENWESBEL TUSSENTYDSE RESULTATE 31 OKTOBER 2018 7