Senwesbel Annual Reports Senwesbel 2018/2019 Tussentydse Resultate - Page 8

VERKORTE GEKONSOLIDEERDE STAAT VAN KONTANTVLOEIE 12 MAANDE Kontant uit bedryfsaktiwiteite 6 MAANDE GEËINDIG GEËINDIG 31 OKTOBER 30 APRIL 2018 ONGE- OUDITEER 2017 ONGE- OUDITEER 2018 GE- OUDITEER R’m R’m R’m 347 348 809 (26) (30) (86) (100) (113) (225) Dividende betaal (42) (37) (80) Verandering in bedryfskapitaal (25) 138 (128) Belasting betaal Finansieringskoste betaal Netto kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite Netto kontantvloei gebruik deur beleggingsaktiwiteite Netto kontantvloei voor finansieringsaktiwiteite Netto kontantvloei uit/(gebruik deur) finansieringsaktiwiteite Netto toename/(afname) in kontant en kontantekwivalente Kontant en kontantekwivalente - begin van die tydperk Kontant en kontantekwivalente - einde van die tydperk* 154 306 290 (120) (13) (248) 34 293 42 5 - (62) 39 293 (20) (35) (15) (15) 4 278 (35) * Sluit in oortrokke bank (R28m) en kontant en korttermyndeposito’s (R32m). 6 SENWESBEL TUSSENTYDSE RESULTATE 31 OKTOBER 2018