Senwesbel Annual Reports Senwesbel 2018/2019 Tussentydse Resultate - Page 7

VERKORTE GEKONSOLIDEERDE STAAT VAN VERANDERINGE IN EKWITEIT R’m R’m R’m R’m R’m R’m R’m 499 78 - 58 869 1 504 1 163 Wins vir die tydperk - - - - 86 86 68 Dividende betaal - - - - (17) (17) (21) Skripdividend betaal 4 - - - (4) - - Verkryging van filiaal - - - - - - 5 Ekwiteitvereffende aandeelgebaseerde betalingskema - Vestiging - - (5) - (5) (10) - Ekwiteitvereffende aandeelgebaseerde betalingskema - Uitgawe - - 3 - - 3 2 Verandering in eienaarskap* - - - (3) - (3) 9 Saldo op 31 Oktober 2018 (Ongeouditeer) 503 78 (2) 55 929 1 563 1 226 Saldo op 30 April 2017 (Geouditeer) 1 099 Saldo op 30 April 2018 (Geouditeer) 499 78 (2) 50 762 1 387 Wins vir die tydperk - - - - 79 79 63 Dividende betaal - - - - (17) (17) (20) Ekwiteitvereffende aandeelgebaseerde betalingskema - - 1 - - 1 - Verandering in eienaarskap** - - - 3 - 3 (25) 499 78 (1) 53 824 1 453 1 117 Saldo op 31 Oktober 2017 (Ongeouditeer) * Senwesbel het 198 901 aandele in Senwes teen ‘n waarde van R2m aangekoop vanaf nie-beherende aandeelhouers gedurende die ses maande. ** Verandering in eienaarskap het ontstaan a.g.v Senwes Capital wat Senwes aandele gekoop het. Senwes Capital is ‘n volfiliaal van Senwes en daarom word die aandele as tesourie aandele op groepsvlak hanteer. Tesourie aandele het gedurende die jaar in individue gevestig. SENWESBEL TUSSENTYDSE RESULTATE 31 OKTOBER 2018 5