Senwesbel Annual Reports Senwesbel 2018/2019 Tussentydse Resultate - Page 6

VERKORTE GEKONSOLIDEERDE STAAT VAN FINANSIËLE POSISIE SOOS OP SOOS OP 31 OKTOBER 30 APRIL 2018 ONGE- OUDITEER R’m 2017 ONGE- OUDITEER R’m 2018 GE- OUDITEER R’m 1 395 1 223 1 291 9 - - 244 231 265 BATES Nie-bedryfsbates Eiendom, aanleg en toerusting Klandisiewaarde Belegging in gesamentlike ondernemings 27 25 27 Ander finansiële bates 5 4 4 Langtermyn gedeelte van ander lenings ontvangbaar 9 - 3 1 121 1 049 1 079 Belegging in geassosieerde Lenings en ander bedrae ontvangbaar Uitgestelde belastingbate 34 4 31 Totale nie-bedryfsbates 2 844 2 536 2 700 Voorraad 1 004 1 584 995 Handels- en ander rekeninge ontvangbaar 1 975 1 816 2 828 Bedryfsbates Ander lenings ontvangbaar 128 31 134 Voorraad gehou onder vaste verkoopsverbintenisse 199 218 144 Afgeleide finansiële instrumente 28 42 53 Kontant en korttermyndeposito’s 32 304 - Totale bedryfsbates 3 366 3 995 4 154 TOTALE BATES 6 210 6 531 6 854 EKWITEIT EN AANSPREEKLIKHEDE Ekwiteit Uitgereikte aandelekapitaal Aandelepremie 5 1 1 498 498 498 Reserwes 131 130 134 Behoue inkomste 929 824 871 Eie ekwiteit 1 563 1 453 1 504 Nie-beherende belang 1 226 1 117 1 163 Totale ekwiteit 2 789 2 570 2 667 Rentedraende lenings 1 002 1 002 1 002 Ander finansiële laste 52 20 37 Uitgestelde belastinglas 283 204 252 Totale nie-bedryfslaste 1 337 1 226 1 291 Nie-bedryfslaste Bedryfslaste Oortrokke bank Handels- en ander rekeninge betaalbaar 28 26 35 658 798 678 1 261 1 738 1 985 Ander lenings betaalbaar 55 82 43 Afgeleide finansiële instrumente 38 46 66 Belasting betaalbaar 14 15 8 Korttermynaansporingsbonusse 23 27 47 28 Rentedraende lenings Ander finansiële laste - - Voorsienings 7 3 6 Totale bedryfslaste 2 084 2 735 2 896 Totale laste 3 421 3 961 4 187 TOTALE EKWITEIT EN AANSPREEKLIKHEDE 6 210 6 531 6 854 4 SENWESBEL TUSSENTYDSE RESULTATE 31 OKTOBER 2018