Senwesbel Annual Reports Senwesbel 2018/2019 Tussentydse Resultate - Page 5

VERKORTE GEKONSOLIDEERDE STAAT VAN OMVATTENDE INKOMSTE 12 MAANDE Inkomste 6 MAANDE GEËINDIG GEËINDIG 31 OKTOBER 30 APRIL 2018 2017 2018 ONGE- OUDITEER ONGE- OUDITEER GE- OUDITEER R’m R’m R’m 5 141 4 844 9 540 Bedryfswins voor depresiasie en amortisasie (EBITDA) 334 328 690 Depresiasie en amortisasie (27) (23) (42) Bedryfswins voor finansieringskoste (EBIT) Finansieringskoste Wins na finansieringskoste Winsdeel/(verlies) van gesamentlike ondernemings en geassosieerde Wins voor belasting 307 305 648 (100) (113) (225) 207 192 423 6 1 (5) 213 193 418 Belasting (59) (51) (121) Wins vir die jaar 154 142 297 Ander omvattende inkomste herklassifiseerbaar na wins of verlies, na belasting - - - 154 142 297 Ekwiteitshouers van die houermaatskappy 86 79 164 Nie-beherende belang 68 63 133 Ekwiteitshouers van die houermaatskappy 86 79 164 Nie-beherende belang 68 63 133 86 79 164 Ander omvattende inkomste van gesamentlike onderneming Totale omvattende inkomste vir die jaar na belasting Wins toeskryfbaar aan: Totale omvattende inkomste toeskryfbaar aan: VERDIENSTE EN GENORMALISEERDE WESENSVERDIENSTE Verdienste per staat van omvattende inkomste Aanpassings: Wins met die verkoop van eiendom, aanleg en toerusting Wins met verkoop van beskikbaar vir verkoop finansiële bates (1) - - - (2) - Waardedaling van eiendom, aanleg en toerusting en ontasbare bates - - 5 Wins op die verkoop van belegging in gesamentlike onderneming - - (1) 2 - 1 87 77 169 Waardedaling van beleggings en lenings - 4 5 Herstruktureringskoste - - 7 Waardedaling van klandisiewaarde Wesensverdienste Abnormale/ eenmalige items: Verlies op buitelandse valuta op kapitale lenings - - 1 Regskoste en konsultasiefooie 1 7 1 Eenmalige nie-bedryfsuitgawes 5 1 - Belastingeffek van aanpassings (1) 1 (1) Genormaliseerde wesensverdienste Geweegde gemiddelde aantal aandele uitgereik (‘000) 92 90 182 114 151 116 410 113 692 Verdienste per aandeel (sent) 75,3 67,9 99,0 Genormaliseerde wesensverdienste per aandeel (sent) 80,5 77,2 105,2 21,0 19,0 34,0 - - 15,0 DIVIDENDE PER AANDEEL Dividend (sent) Finale dividend Tussentydse dividend Netto batewaarde per aandeel (sent) 21,0 19,0 19,0 1 364 1 248 1 323 SENWESBEL TUSSENTYDSE RESULTATE 31 OKTOBER 2018 3