Sampler Series a L'Auditori - Page 25

14/02/2015 → 19.30h → L’AUDITORI → Sala 4 Alicia de Larrocha — 7€ Thomas Ankersmit, sintetitzador modular, ordinador, amplificació quadrofònica THOMAS ANKERSMIT Modular Ankersmit, especialitzat en sintetitzadors analògics modulars, ens presenta una sessió per a Serge Modular combinat amb ordinador i amb un sistema de quatre altaveus (quadrafònic). Fenòmens acústics i psicoacústics com les reflexions sonores, les emissions otoacústiques, els infrasons o els sons ultradireccionals formen una part important del seu treball. Ankersmit, a specialist in modular analogue synthesisers, presents a session for Serge Modular, combined with a computer and a quadraphonic sound system. Acoustic and psychoacoustic phenomena such as sound reflections, otoacoustic emissions, infrasounds and ultradirectional sounds form an important part of his work. 25