SAKU ry | Hyvinvoiva oppimisympäristö Käsikirja | Page 8

8

7 . Opetuksen tuki

8

7.1 Opinto- ja uraohjaus
Oikea-aikaisella opinto- ja uraohjauksella edistetään opiskelijoiden elinikäisen oppimisen avaintaitoja , henkilökohtaisesti sopivalle alalle hakeutumista sekä opintojen läpäisyä ja työuralle kiinnittymistä . Uraohjausta tarvitaan erityisesti nivelvaiheissa perusopetuksesta toiselle asteelle sekä toiselta asteelta työelämään tai jatkokoulutukseen .
Opinto-ohjauksen rooli opiskeluhyvinvointia edistävänä toimintana korostuu erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksessa ja tuessa sekä opiskelumotivaation puutteeseen tai muihin opiskelua haittaaviin ongelmiin liittyvissä kysymyksissä . Opinto-ohjaus on koko oppilaitoksen tehtävä . Päävastuu suunnittelusta ja toteutuksesta on opinto-ohjaajilla . Ammatillisten oppilaitosten ohjauspalvelujen tulee edistää myös perusopetuksessa olevien tietoisuutta ammatillisesta koulutuksesta .
7.2 Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja järjestäminen
Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kartoitus toteutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintojen alkaessa . Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tunnistaminen perustuu aikaisempaan koulumenestykseen , peruskoulusta saatuun niveltietoon , harkinnanvaraisen haun tietoihin , oppimisen lähtötasokartoitusten tuloksiin , ryhmänohjaajan tekemään tulohaastatteluun , opettajien tai opiskelijahuollon henkilöstön tekemiin havaintoihin sekä terveydenhoitajan huomioihin . Kaikkien henkilöstöön kuuluvien tekemät havainnot on syytä ottaa huomioon .
7.3 Oppilaitosruokailu
Oppilaitosruokailu on osa oppilaitoksen opetus- ja kasvatustehtävää . Opiskeluun kuuluvan ruokailun tarkoituksena on edistää opiskelijan hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä . Hyvin suunniteltu ja rytmitetty ruokailu sekä ateriat , jotka opiskelijat myös säännöllisesti syövät , ylläpitävät opiskeluvireyttä päivän aikana niin oppilaitoksissa kuin työssäoppimispaikoilla .
Aamupuuro ja lautasmallia tukeva linjastoratkaisu ovat käytännön esimerkkejä arjen pienistä ratkaisuista , joilla voidaan vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvointiin jokaisena koulupäivänä .
7.4 Vapaa-ajan harrastustoimintaan ohjaaminen
Aktiivinen harrastustoiminta ja mielekkäät vapaa-ajanviettomahdollisuudet edistävät terveyttä ja lisäävät viihtyvyyttä niin
opiskelussa kuin työelämässä . SAKU ry : n yhdessä ammattiopistojen kanssa kehittämä Aktiivisesti ammattiin -malli edesauttaa näiden tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa .
Aktiivisesti ammattiin -mallin mukaisessa toiminnassa oppilaitokset kannustavat ja aktivoivat opiskelijoita sekä harrastamaan että järjestämään harrastusmahdollisuuksia omatoimisesti . Pilottioppilaitoksissa saatujen kokemusten perusteella harrastustoiminnan aktivointi lisäsi oppilaitoksen yhteisöllisyyttä ja opiskelijoiden aktiivisuutta edistäen samalla myös opiskelurauhaa .
Vapaa-ajan toiminnassa on oleellista opiskelijoista itsestään liikkeelle lähtevä toiminta , tilojen käyttömahdollisuus ja oppilaitosten yhteistyö oman paikkakunnan nuoriso- ja vapaa-ajantoimen sekä liikunta- ja kansalaisjärjestöjen kanssa . Harrastustoiminta sisältyy myös yhtenä osana työkykypassin opintokokonaisuuteen .
7.5 Asuntolatoiminta
Osa koulutuksen järjestäjistä tarjoaa opiskelijoille myös asuntolatoimintaa oppilaitosten tai koulutusyksiköiden sijaintipaikkakunnilla . Opiskelija-asuntolassa asuminen on koulutuksen järjestäjän tarjoama opintososiaalinen etu , joten asumisen ja asuntolassa järjestettävän toiminnan voidaan katsoa kuuluvan koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltoon .
Ohjattu asuntolatoiminta edistää arjen taitoja , kiinnittymistä opintoihin , opintojen läpäisyä ja henkilökohtaista hyvinvointia . Asuntolatoiminta on opetussuunnitelmia tukevaa toimintaa , jota voidaan kuvata arjen taitojen valmentamisena . Asuntolatoiminnan vaikuttavuuden keskiössä ovat asuntolaohjaajat .
Asuntolatoimintaan on laadittu erillinen käsikirja , jonka voi ladata Arjenarkki . fi : stä : tiny . cc / asuntolakk ( lyhytlinkki ).
7.6 Opiskeluhuolto
Opiskeluhuoltoon kuuluvat koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto , kuraattori- ja psykologipalvelut sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut . Opiskeluhuollon palveluissa toiminnan tulee painottua ongelmia ennalta ehkäisevään toimintaan . Tämä onnistuu parhaiten tehostamalla yhteisöllistä opiskeluhuoltoa , jossa koko henkilöstön tehtävä on edistää opiskelijoiden oppimista , hyvinvointia , terveyttä , sosiaalista vastuullisuutta , vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä , turvallisuutta ja esteettömyyttä .
Opiskeluhuollon käsikirjan ammatilliseen peruskoulutukseen voi ladata Arjenarkki . fi : stä : tiny . cc / ohuoltokk ( lyhytlinkki ). Käsikirja sisältää opiskeluhuollon omavalvontamallin .
7. Opetuksen tuki 7.1 Opinto- ja uraohjaus Oikea-aikaisella opinto- ja uraohjauksella edistetään opiskelijoiden elinikäisen oppimisen avaintaitoja, henkilökohtaisesti sopivalle alalle hakeutumista sekä opintojen läpäisyä ja työuralle kiinnittymistä. Uraohjausta tarvitaan erityisesti nivelvaiheissa perusopetuksesta toiselle asteelle sekä toiselta asteelta työelämään tai jatkokoulutukseen. Opinto-ohjauksen rooli opiskeluhyvinvointia edistävänä toimintana korostuu erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksessa ja tuessa sekä opiskelumotivaation puutteeseen tai muihin opiskelua haittaaviin ongelmiin liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaus on koko oppilaitoksen tehtävä. Päävastuu suunnittelusta ja toteutuksesta on opinto-ohjaajilla. Ammatillisten oppilaitosten ohjauspalvelujen tulee edistää myös perusopetuksessa olevien tietoisuutta ammatillisesta koulutuksesta. 8 7.2 Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja järjestäminen Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kartoitus toteutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintojen alkaessa. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tunnistaminen perustuu aikaisempaan koulumenestykseen, peruskoulusta saatuun niveltietoon, harkinnanvaraisen haun tietoihin, oppimisen lähtötasokartoitusten tuloksiin, ryhmänohjaajan tekemään tulohaastatteluun, opettajien tai opiskelijahuollon henkilöstön tekemiin havaintoihin sekä terveydenhoitajan huomioihin. Kaikkien henkilöstöön kuuluvien tekemät havainnot on syytä ottaa huomioon. 7.3 Oppilaitosruokailu Oppilaitosruokailu on osa oppilaitoksen opetus- ja kasvatustehtävää. Opiskeluun kuuluvan ruokailun tarkoituksena on edistää opiskelijan hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä. Hyvin suunniteltu ja rytmitetty ruokailu sekä ateriat, jotka opiskelijat myös säännöllisesti syövät, ylläpitävät opiskeluvireyttä päivän aikana niin oppilaitoksissa kuin työssäoppimispaikoilla. Aamupuuro ja lautasmallia tukeva linjastoratkaisu ovat käytännön esimerkkejä arjen pienistä ratkaisuista, joilla voidaan vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvointiin jokaisena koulupäivänä. 7.4 Vapaa-ajan harrastustoimintaan ohjaaminen Aktiivinen harrastustoiminta ja mielekkäät vapaa-ajanviettomahdollisuudet edistävät terveyttä ja lisäävät viihtyvyyttä niin opiskelussa kuin työelämässä. SAKU ry:n yhdessä ammattiopistojen kanssa kehittämä Aktiivisesti ammattiin -malli edesauttaa näiden tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa. Aktiivisesti ammattiin -mallin mukaisessa toiminnassa oppilaitokset kannustavat ja aktivoivat opiskelijoita sekä harrastamaan että järjestämään harrastusmahdollisuuksia omatoimisesti. Pilottioppilaitoksissa saatujen kokemusten perusteella harrastustoiminnan aktivointi lisäsi oppilaitoksen yhteisöllisyyttä ja opiskelijoiden aktiivisuutta edistäen samalla myös opiskelurauhaa. Vapaa-ajan toiminnassa on oleellista opiskelijoista itsestään liikkeelle lähtevä toiminta, tilojen käyttömahdollisuus ja oppilaitosten yhteistyö oman paikkakunnan nuoriso- ja vapaa-ajantoimen sekä liikunta- ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Harrastustoiminta sisältyy myös yhtenä osana työkykypassin opintokokonaisuuteen. 7.5 Asuntolatoiminta Osa koulutuksen järjestäjistä tarjoaa opiskelijoille myös asuntolatoimintaa oppilaitosten tai koulutusyksiköiden sijaintipaikkakunnilla. Opiskelija-asuntolassa asuminen on koulutuksen järjestäjän tarjoama opintososiaalinen etu, joten asumisen ja asuntolassa järjestettävän toiminnan voidaan katsoa kuuluvan koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltoon. Ohjattu asuntolatoiminta edistää arjen taitoja, kiinnittymistä opintoihin, opintojen läpäisyä ja henkilökohtaista hyvinvointia. Asuntolatoiminta on opetussuunnitelmia tukevaa toimintaa, jota voidaan kuvata arjen taitojen valmentamisena. Asuntolatoimi ��[��ZZ�]]�]Y[��\��p����ݘ]\�[��[��XZ�] ��\�[��]�[Z[�X[�ۈXY]H\�[[�[����Z�\��K�ۚ�H��B�Y]H\��[�\���K��N��0��[�K����\�[��Z�� Z][���JK���ˍ��\��[Z[�“�\��[Z[��ۈ�][]�]��[]Z��[�����\�0�����]\��][��][X[�]Z�Z[�[��\��[Z[���\�X]ܚKH�H�Z����\[�[]��Z���\��[]\��^Y[�[�ۈ[�[] ��\��[Z[�ۈ[�[Z\��H�[Z[��[�[YHZ[��XHۙ�[ZXH[��[HZ��\�]��0����[Z[�X[��0�p�ۛ�\�]H\�Z][�Z��[X[HZZ\��\�0���\��[Z[��K����H����[��[0��0훈Z0���ۈY\�0�0���\��[Z��Y[��[Z\�K]�[���[�XK\��^]0� ���XX[\�B��\�][\�]]K�[ܛݘZZ�]\�H�H��[\�]]H�Z���\��[^[\0��\�0훈\��Y[\�^]0� \��[\�]]H�H\�Y]0�^^]0� ���\��[Z[�ۈ���Z�\��[�[[X][\�Y[�\�\���[]Z��Y[����HY]H\��[�\���K��N��0��[�K�����[���� Z][���JK�����Z�\��H�\��0�0��\��[Z[�ۈ�X]�[�۝[X[[����