SAKU ry | Hyvinvoiva oppimisympäristö Käsikirja | Page 3

3

2 . Johdanto

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien , ammatillisen kehittymisen , harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja . Tavoitteen mukainen koulutus edellyttää hyvinvoinnin edistämisen näkökulman huomioimista johtamisessa , opetuksen sisällöissä sekä opetuksen ja sen tukipalvelujen järjestämisessä . Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa hyvinvointiin panostaminen on sijoitus tulevaisuuteen . Mitä paremmin opiskelijat voivat ja mitä paremmin oman hyvinvoinnin edistämisen tiedot ja taidot juurtuvat asenteisiin sekä käyttäytymiseen opintojen aikana , sitä paremmin ne siirtyvät mukana työelämään ja kantavat hedelmää elinkaaren eri vaiheissa .
Yksilön hyvinvoinnin kokonaisuus muodostuu terveydentilan lisäksi osallisuuden ja onnistumisen kokemuksista . Koulutuksen aikana koettu hyvinvointi vahvistaa yksilön itseluottamusta ja valmiuksia kiinnittyä yhteiskuntaan . Yksilön kokema hyvinvointi on sekä yksilölle että yhteiskunnalle taloudellisesti tuottavaa , mutta vielä tärkeämpi on inhimillinen näkökulma . Tutkinnon suorittaminen ja kiinnittyminen työelämään on aina vähintään selviytymiskertomus ja parhaimmillaan menestystarinan alku .
Ammattitutkinnon suorittaminen ja siirtyminen jatko-opintoihin tai jatkuvassa muutoksessa olevaan työelämään edellyttävät ammattitaitojen lisäksi elinikäisen oppimisen avaintaitojen sekä työ- ja toimintakykyä lisäävien arjen taitojen hallintaa . Opiskelu- , työ- ja toimintakyky kehittyvät usean tekijän yhteisvaikutuksessa , eivätkä ne ole sidoksissa pelkästään yksilön persoonallisiin ominaisuuksiin . Kaikkiin ulottuvuuksiin voidaan vaikuttaa opetuksen toteuttamisella , sisällöillä ja tukipalveluilla .
Jatkuvassa muutoksessa oleva työelämä ja ammatillinen koulutus sekä digitaalisuuden lisääntyminen yhteiskunnassa muuttavat myös opettamista , ohjausta ja opiskelua . Kun tieto on nykyaikana avointa ja kaikkien saatavilla , on opetuksessa tiedon jakamista tärkeämpää ohjata opiskelijoita tiedon löytämiseen , arviointiin ja soveltamiseen koko ajan kehittyvää tietotekniikkaa hyödyntäen . Oppilaitosten arjessa se tarkoittaa sitä , että koulutusorganisaatiossa jokaisen henkilöstöön kuuluvan toimenkuvaan sisältyy ohjaus- ja kasvatusvastuu . Ohjaus tulee ymmärtää laajasti , ja vertauskuvallisesti voidaankin puhua luotsaamisesta , johon kuuluvat :
• hyvin suunnitellut ja dokumentoidut opiskelusuunnitelmat ( HOPS ja HOJKS )
• yksilöllisesti joustavat opiskelu- ja ohjausratkaisut
• ennakoivat huolenpidon ja varhaisen puuttumisen mallit .
Muutokset ja uudistukset ovat aina mahdollisuus . Mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää hyvää muutosjohtamista , henkilöstön täydennyskoulutukseen ja työnohjaukseen panostamista sekä avointa tiedottamista organisaation sisällä . Tässä julkaisussa kuvataan hyvinvointia edistävän oppimisympäristön kokonaisuus toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa .

3

3 . Hyvinvoivan oppimisympäristön malli

Hyvinvoivan oppimisympäristön malli ohjaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarkastelemaan koulutuksen järjestämistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta . Hyvinvoivan oppimisympäristön mallissa on määritelty terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen keskeiset toimenpiteet johtamisen sekä
opetuksen järjestämisen , sisältöjen ja tukipalvelujen toteuttamisessa . Malli tukee erityisesti yhteisöllisen opiskeluhuollon käytäntöjen juurtumista koulutuksen järjestäjän ja oppilaitosten arkeen . Koulutuksen järjestäjän on suositeltavaa kirjata omat hyvinvoinnin edistämisen toimintaperiaatteensa strategiaan ,
2. Johdanto Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Tavoitteen mukainen koulutus edellyttää hyvinvoinnin edistämisen näkökulman huomioimista johtamisessa, opetuksen sisällöissä sekä opetuksen ja sen tukipalvelujen järjestämisessä. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa hyvinvointiin panostaminen on sijoitus tulevaisuuteen. Mitä paremmin opiskelijat voivat ja mitä paremmin oman hyvinvoinnin edistämisen tiedot ja taidot juurtuvat asenteisiin sekä käyttäytymiseen opintojen aikana, sitä paremmin ne siirtyvät mukana työelämään ja kantavat hedelmää elinkaaren eri vaiheissa. Yksilön hyvinvoinnin kokonaisuus muodostuu terveydentilan lisäksi osallisuuden ja onnistumisen kokemuksista. Koulutuksen aikana koettu hyvinvointi vahvistaa yksilön itseluottamusta ja valmiuksia kiinnittyä yhteiskuntaan. Yksilön kokema hyvinvointi on sekä yksilölle että yhteiskunnalle taloudellisesti tuottavaa, mutta vielä tärkeämpi on inhimillinen näkökulma. Tutkinnon suorittaminen ja kiinnittyminen työelämään on aina vähintään selviytymiskertomus ja parhaimmillaan menestystarinan alku. Ammattitutkinnon suorittaminen ja siirtyminen jatko-opintoihin tai jatkuvassa muutoksessa olevaan työelämään edellyttävät ammattitaitojen lisäksi elinikäisen oppimisen avaintaitojen sekä työ- ja toimintakykyä lisäävien arjen taitojen hallintaa. Opis- kelu-, työ- ja toimintakyky kehittyvät usean tekijän yhteisvaikutuksessa, eivätkä ne ole sidoksissa pelkästään yksilön persoonallisiin ominaisuuksiin. Kaikkiin ulottuvuuksiin voidaan vaikuttaa opetuksen toteuttamisella, sisäll� ٥��������խ����ٕ�ե����))�ѭ�م�̈́����ѽ�͕�̈́����ل���ٕ������������ѥ������)��ձ���͕́�������х�����Ց����������嵥�����ѕ�ͭչ���̈́)����хمЁ���́����х���ф��������ф�������ͭ��Մ��-ո�ѥ�Ѽ���)��入������ٽ��ф�������������ͅ�х٥������������խ͕�̈́�ѥ����)�������ф���ɭ�����������ф����ͭ������ф�ѥ������������͕���)��٥���ѥ������ͽٕ�х��͕������������������������ѥ�ѽѕ�����������ّ�������=������ѽ�ѕ���ɩ��̈́�͔�хɭ���х��ͥ��������)��ձ���ͽɝ���ͅ�ѥ��̈́������͕������������ٸ���ձ�م��ѽ������م���ͥ�����䁽����̴�������م���م���Ը�=����́�ձ���嵷�����)������Ѥ�����ٕ�х�ͭ�م���͕�Ѥ�ٽ����������աՄ��ս�ͅ���͕�ф�)��������ձ�م��+��%��٥����չ��ѕ���Ё������յ��ѽ���Ё���ͭ�����չ��ѕ����(�!=AL����!=)-L�+��%�ͥ�ٱ��͕�Ѥ�����хمЁ���ͭ��Դ����������Ʌѭ�����+��%�������مЁ�ս������������مɡ��͕�������յ�͕�������и((�()5��ѽ�͕Ё����Ց���խ͕Ё�مЁ����������������̸�5���������խͥ�����ّ�����������������������������ѽͩ��х���ф�����������ٸ���呕���ͭ�ձ��խ͕��������ٹ����խ͕��������х���ф�͕��)�ٽ��ф�ѥ����х���ф��ɝ���ͅ�ѥ���ͥ������)S������ձ������̈́���مх�����٥�ٽ��ѥ����������������������ɥ��ٸ�����������́ѽ�͕����ѕ�������ѥ���͕�̈́���ձ��խ͕�̈́�((̸%!�٥�ٽ�م������$%������ɥ��ٸ������)!�٥�ٽ�م������������ɥ��ٸ�����������������ѥ���͕�)��ձ��խ͕����ɩ��������хɭ��ѕ���������ձ��խ͕����ɩ���������)ѕ�ٕ呕�������٥�ٽ��������������͕�����٭ձ���ф��!�٥�ٽ�م������������ɥ��ٸ�������̈́�������ɥѕ���ѕ�ٕ呕����)��٥�ٽ��������������͕����ͭ��͕Ёѽ������ѕ�Ё���х��͕��͕��()����խ͕����ɩ������͕���ͥ����٩�������խ����ٕ�թ���ѽѕ��х��͕�̈́��5������խ����ɥ��͕�Ѥ��ѕ��ٱ��͕�����ͭ��աս����)�������٩��������յ��ф���ձ��խ͕����ɩ������������������ѽ�ѕ�)�ɭ�����-�ձ��խ͕����ɩ������������սͥѕ�хم����ɩ�ф�����)��٥�ٽ��������������͕��ѽ����х��ɥ���ѕ��̈́���Ʌѕ������((0