SAKU ry | Hyvinvoiva oppimisympäristö Käsikirja | Page 10

9. Kirjallisuusviitteet Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 630/1998 Oppilas- ja opiskeluhuollon laki 1287/2013 Aura, O. 2016 Strategien hyvinvoinnin perusvalinnat. ossiaura.com/auran-faktat-blogi/-strategisen-hyvinvoinnin-perusvalinnat 30.1.2016 Kotamäki S., Niemi M., Sirkiä H., Virnes E., Räisänen A. & Hietala R. 2010. Hyvää vointia - Opiskeluhuollon toteutuminen, sen käytännöt ja kehittäminen toisen asteen ammatillisessa peruskoulutuksessa. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 49. Jyväskylä: Koulutuksen arviointineuvosto. 10 Maunu, A 2016. Yhteisöjen aika. Ryhmäilmiö-malli ja sosiaalipedagogiikka ammatillisissa oppilaitoksissa. EHYT katsauksia 1/2016. Saatavilla www-muodossa: https://issuu.com/ehyt/docs/yhteisojen_aika Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ammatillisessa koulutuksessa. thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/toimijat/terveyden-edistaminen-eri-toimialoilla/terveyden-ja-hyvinvoinnin-edistaminen-ammatillisessa-koulutuksessa 30.1.2016 Vehviläinen, J. 2016. Läpäisyn tehostamisohjelman historiikki. Muistikuvia ja hyviä käytäntöjä. Tampere: Offset Ulonen Ågren, S. 2013. Sopeutumaton nuori - arvokas kansalainen? Tutkimus nuorten asemasta tämän hetkisessä syrjäytymiskeskustelussa. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201311131590. 30.1.2016